Evangelizációs és missziói lelkész jelentése a 2007. évi munkáról (részletek)

Zsinat – 2008. február 15–16.

„Senki se csüggedjen el.” (1Sám 17,32)
„Teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok.” (1Pt 1,13)

Gyülekezetlátogatás, evangelizáció

Hatvanhárom gyülekezetben, tizenöt konferencián és egyéb felekezetközi alkalmon volt nyolcvanöt szolgálatom az elmúlt évben: hét alkalommal evangelizáció, a többi missziói napon, napokon: igehirdetés, előadás, bibliaóra, kazuálé.
Ahová más felekezet – leginkább református – hív, ott a területükön élő evangélikus gyülekezetet is bevonjuk, meghívjuk a programokba.
Egyik fontos cél, hogy segítsem, motiváljam a helyi közösséget a szervezésben, önálló, tudatos, missziói szolgálatban.
Gyülekezetlátogatásaim alkalmával találkozom a lelkésszel és családjával, több esetben mély beszélgetések alakulnak ilyenkor.
Az evangelizáció munkáját egyházunkban rajtam kívül tíz-tizenöt lelkész és néhány laikus is végzi.
A helyi és megyei belmissziót segíti az évenként kiírt missziói pályázat.
Igyekszünk segédanyagokkal (CD, kazetta, magazin, szórólapok, Élő víz füzetek, EBBE kiadványok), missziói napokkal, tanácsadással, folyamatos kapcsolattartással erősíteni gyülekezeteinket, különös tekintettel az erőtlen vagy missziói, új szervezésű közösségekre.

Konferenciák, találkozók, képzések

Évente kétnapos missziói konzultációt tartunk Piliscsabán a megyei és kerületi missziói lelkészeknek, a Missziói Bizottság tagjainak, a munkaágak vezetőinek és érdeklődő munkatársaknak.
A nyári missziói konferencia a százfős Bételben mostanában százhúsz-száznegyven résztvevővel zajlik. Egyik találkozója ez a határon túli testvéreinknek is: Felvidék (Szlovákia), Kárpátalja (Ukrajna), Erdély (Románia), Anglia, Finnország, Norvégia.
Az elmúlt évben országos lelkészkonferenciát is szerveztünk, melynek témája a belmisszió volt. Hatvanan vettek rajta részt.
Az egyik lelkészakadémiának az általunk kiadott missziói szórólapok volt a témája.
Szebik Imre ny. püspök szervezésében hetvenöt fővel három hétvégés gyülekezeti munkatársképzés indult, melynek előkészítésében és lebonyolításában mi is segítünk.
Lelkészi Munkaközösségekben és az Esperesi Kollégiumban is szólhattam a misszióról.
A Pakson rendezett országos találkozó előkészítésében is szerepünk volt. Az alkalom erőteljes missziói karaktert kapott (utcamisszió, cigányok bevonása, belmissziói előadások, programok…)
A Művészetek Völgyében és a Szigeten is vállal egyházunk szolgálatokat.
Állandó fóruma a belmisszió iránt érdeklődőknek az évi négy alkalommal megtartott Útitársak bibliaóra is, amely lelki háttere is az országos munkának.

Rádiómisszió

Kossuth rádió
A 30 perces evangélikus programból a rádiómisszió 5 percet szerkeszt Missziói percek címmel. Jelentős hallgatottság, nagy érdeklődés, telefonos szolgálat. 2007-ben 918-an telefonáltak, ebből 132 lelkigondozói beszélgetés volt. A rádiós rejtvény megfejtőinek 1024 alkalommal postáztunk lelki irodalmat.

Helyi rádiók
9 helyi rádiót látunk el hetente 30 perces magazinműsorral.
A 9 helyi rádió 34 nagyobb településen sugározza a programot. Határainkon túl élő magyarok is hallgatják adásainkat.
Hetente egyórás élő műsorunk van a cigányrádióban (Rádió C). Itt a hallgatók száma körülbelül 100 ezer. A műsor közben többen telefonálnak, sms-t küldenek.

Kazetta- és CD-misszió
Kiadjuk a nyári rádiómissziós konferencia anyagát és az őszi országos evangelizációt is.
Több új kazettát, CD-t is készítettünk:
- Missziói percek (Kossuth rádió)
- Ulrich Parzany budapesti evangelizációja
- Szeverényi János pasaréti evangelizációja
- Babits Jónás könyve Bánffy György előadásában
- A hit hallásból van sorozatban Ordass Lajos püspök áhítatai

Híd magazin, iratmisszió
Hétezer példányban, negyven oldalon, évente négy alkalommal jelenik meg a Híd magazin.
Élő víz címmel füzetsorozatot indítottunk. Az első szám: Akarsz-e meggyógyulni? Segítség alkoholbetegeknek
A missziói szórólapokra továbbra is igény mutatkozik széles körben.
Igés képeslapot adtunk ki, feltüntetve rajta elérhetőségünket és honlapunkat.

Honlap
Felújított, kibővített honlapon letölthetőek a műsorok, igehirdetések. Gyülekezeti munkában használják több helyen műsorainkat, más felekezetek is.
Megtekinthetők a programokról készített fényképek, a Híd magazin és más kiadványok. Látogatóink száma 2007-ben 23.595 fő. A letöltött fájlok mérete: 271.222 MB.

Evangélikus egyesületek, alapítványok
Jó és hasznos munkakapcsolatra törekszünk evangélikus és egyházunkhoz kötődő egyesületekkel, alapítványokkal: EKE, ZMC, Szőlőtő Alapítvány, MKIE, Maek, Fébé, EBBE, EKME, MEVISZ, Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat stb.

Felekezetközi, területi és országos összefogás
Számtalan közösséggel tartunk kapcsolatot, szervezünk különböző programokat, imaalkalmakat, konferenciákat.
Ezek közül megemlítek néhányat:
MEÖT – missziói bizottság, protestáns lelkészkonferencia, imahét
Evangéliumi Aliansz – imahét, imanapok, Balaton-NET konferencia, budapesti lelkészi imakör, missziói hálózatok, pl. női, cigány
Szentírás Szövetség – angol nyelvű tinitáborok, a Kereszt Kérdések című könyv kiadása (támogatta a református és az evangélikus egyház), alkalmazása, egyéb kiadványok
Apológia – hitvédelmi kiadványok, előadások, tanácsadás
MEKDSZ-konferenciák
Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága – konferenciák, közös szolgálatok pl. a médiában
Alfa kurzus – gyülekezetépítés új (régi) útjai
Magyar Bibliatársulat – Biblia Éve 2008
Biblia Liga – közös kiadvány a missziói szórólapjainkból
Lepramisszió – gyülekezeteink részvétele a munkában
Fokoláre – területi, országos és nemzetközi konferenciák, közös szolgálatok
CE Betánia – konferenciák, csendesnapok
Magyar Testvéri Börtöntársaság - konferencia
Keresztény Vasutasok Egyesülete – közös szolgálatok, kapcsolat
Keresztény Rendőrök Szövetsége – kapcsolat, információ, közös munka
Más felekezetek missziói osztályaival, vezetőivel munkakapcsolat

Híd, 2008/1.