Missziós püspök

Gáncs Péter közel két éve püspök. Korábban missziós lelkészként szolgált. Elindította a Magyarországi Evangélikus Rádiómissziót és a Misszió magazint (ma Híd magazin).
A napokban örömmel beszélt róla egy negyedéves teológiai hallgató: Gáncs Péterrel most is, hogy püspök, lehet természetesen, egyszerűen beszélgetni.

– Püspök úr, tudatosan ellenáll a hatalom torzító hatásának? Egyáltalán létezik még a XXI. században püspöki hatalom?
Jó lenne komolyan venni, amit talán nap mint nap imádkozunk a Jézustól tanult könyörgés végén: „…mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Ámen.” A tanítványi életet döntően meghatározó missziói parancsot is így intonálta a feltámadott Úr” „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön…” A keresztyénség kétezer éves történelmében az egyik legnagyobb veszély éppen a hatalom kísértése, ami ellen tudatosan kell küzdenünk. Természetesen nemcsak a püspöknek, hanem mindenkinek, aki a Mester hűséges tanítványa szeretne lenni. Ha valaki egy félreértelmezett „egyházi demokrácia” jelszavával azt állítja, hogy „minden hatalom a gyülekezeteké”, ugyanolyan veszélyes, mint a püspöki önkény…     

– Az interjú címének tartalmát "missziós püspök", mennyiben tudja vállalni?
Természetesen örömmel vállalom, hogy jelenlegi szolgálati helyemen is Jézus által megbízott küldött vagyok, ugyanakkor kicsit félek, hogy a „misszió” üres frázissá, divatszóvá kopik napjaink egyházában, akárcsak a rendszerváltás előtti évtizedekben a diakónia…

– Hogyan látja a hazai, az európai és a világkeresztyénség helyzetét?
– Világszerte, így hazánkban is, a kereszténység kisebbségi helyzetben van, amit jézusi mandátumunknak megfelelően sóként, kovászként lehetne és kellene megélnünk! Nem a számarányok a döntőek, hanem az, hogy átragyog-e rajtunk Isten szeretetének fénye, viszünk-e krisztusi ízt és zamatot a körülöttünk lévő világba.

– Püspökként milyen missziós látása, terve, munkája van?
– A misszió az egész egyház ügye, létformája. Nem „intézheti el” néhány lelkes egyesület és szervezet… Mindenekelőtt gyülekezeteinknek kellene kijönnie az „erős vár” egocentrikus, önmentő fedezékéből. Csak nyitott, vonzó közösségek tudják megszólítani környezetüket és továbbadni a rájuk bízott örömhírt és szeretetet.

– Mit sikerült ebből megvalósítania?
Hála Istennek, egyre több élő példa van a missziói nyitásra egyházunkban is.  Hadd illusztráljam ezt saját gyülekezetemből: Immár egy éve, a Deák téri evangélikus templomot a turistaszezonban minden nap kinyitjuk, hogy igazi oázisra találhassanak az érdeklődők a nagyváros szívében. Komolyan elkötelezett, szolgáló csapat fogadja a betérőket, hogy ne csupán az épülettel találkozhassanak…

– Mi az, ami akadályozza egyházunk szolgálatát?
Kísértés, hogy ilyenkor vádaskodva kifelé mutogassunk, pedig napjainkban szolgálatunk legfőbb akadálya saját kicsinyhitűségünk, felkészületlenségünk az új lehetőségekre és kihívásokra. Több hitért, leleményes szeretetért, kreatív reménységért kellene kitartóan könyörögnünk, hogy Isten Lelke teremtse újjá egyházát, és tegye alkalmassá küldetése betöltésére a XXI. század világában.

– Milyennek képzeli az új évezred keresztyénségét?
– Csak azoknak a keresztyén közösségeknek van esélye a holnapra, akik valóban mernek keresztyének, azaz krisztusiak, krisztusszerűek lenni, és ebből fakadóan szolgáló közösségként élnek a világban, a világért, Isten dicsőségére.  

– Mit tanácsol magazinunk olvasóinak, hogyan adják tovább az evangéliumot?
– A tömegtájékoztatás virágkorában is az evangélium továbbadásának leghatékonyabb és leghitelesebb továbbadása a személyes, szívtől szívig, lélektől lélekig áradó verbális és non-verbális kommunikáció, tanúságtétel.

Névjegy

Név: Gáncs Péter

Született: Budapest, 1951. május 24.

Szolgálati helyek: Budavár, Ökumenikus Tanács, Rákoscsaba-Pécel-Isaszeg, Nagytarcsa,
                             Evangélikus Rádiómissziói Központ (Cinkota), Püspöki Hivatal

Kedvenc teológiai terület – missziológia
- Bibliai könyv - Jónás könyve és az Apostolok Cselekedetei
- Bibliai szereplő(k) -  az emmausi tanítványok
- ige - Jézus bíztatása Péterhez: „Ne félj, mostantól kezdve embereket fogsz!” (Lk 5, 10)

Három legszebb magyar szó: napsugár, anyaszentegyház, testvér

Mi jut eszébe?

Globalizáció – „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden   teremtménynek.” (Mk 16, 15 )- ez a jézusi „globalizációs” program…
Feminizmus – a nőknek biztosítani kell, hogy NŐK (feleségek, édesanyák is) lehessenek
Korszellem – az egyház hajója évezredek óta ellenszélben navigál…
Posztmodern – ne az határozzon meg, ami mögöttem van, hanem Aki előttem jár (Mt 28, 7 )
Ellenség – szeretetem szakítópróbája…
Egyház és politika – „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” (Mt 22, 21)
Európa – egyrészt drága örökség, másrészt újra missziói terület
Magyarság – páratlan szín a Teremtő palettáján - anyaföld, ahová magvetőként küldettünk
Jézus – testté lett szeretet, „Isten csókja”…
Ítélet – csak egyet tudok és ez elég: Jézus fog ítélni!
Isten országa – új Közösség, amely Jézusban már közel jött hozzánk

Híd