Fókusztéma: gyógyulás

A hívők egy csoportja azt gondolja, tanítja, hogy csak az nem gyógyul meg hit által, ima segítségével, akinek rendezetlen az élete, nem bánta meg bűneit és nem hisz abban, hogy Isten mindenkit meggyógyít, aki azt kéri. Következésképpen aki beteg, az hitetlen...

Ez egyoldalú és szélsőséges felfogás. Cáfolja ezt az állítást azon keresztyének sokasága, akik élő hittel, Istenhez ragaszkodva, Jézust követve élik az életüket, mégis betegséget hordoznak, baj éri őket; katasztrófa, árvíz, földrengés, járvány, háború, baleset, üldözés, mártíromság.
Ugyanakkor tapasztaljuk, hogy bűnből, megkötözöttségből, szenvedélybetegségből való szabadulás eredményezhet testi gyógyulást is. Sőt tanúi vagy személyes átélői lehetünk valóságos csodáknak, Istentől kapott gyógyulásoknak – ma is.

A másik oldal tartózkodik a gyógyulásért való imádságtól, a csodában való hittől, nem mer, nem akar hinni a ma is élő, csodálatos Istenben. A hit általi gyógyulást valamilyen fanatikus, eksztatikus erőlködésnek véli. Azt gondolja, hogy Isten ma már nem tesz olyan csodákat, amilyeneket a bibliai korban. Ezt azzal indokolja, hogy jelekre, csodákra csak az akkori „fronthelyzetben” volt szükség, a világmisszió kezdetén, amikor a „széles e világra” elinduló apostoloknak az evangélium hirdetését Isten megerősítette jelekkel és csodákkal.

Ma nincs a keresztyénség fronthelyzetben a libertinista nyugaton, fundamentalista iszlám országokban, a hívők tömegeit üldöző kommunista társadalmakban? Istent nem korlátozza a hívők behatárolt elképzelése, teológiája, hitrendszere. Ő nem engedi magát megfogni, manipulálni.
A bűnbeesett, törékeny, beteg világnak Isten megváltót, szabadítót adott Jézusban. Ő a bűnös világ doktora, a megtört szívek orvosa, a testi-lelki-szellemi betegek gyógyítója. „Én, az Úr vagyok a te gyógyítód.” (2Móz 15,26)  
Jó tudatosítani, hogy Isten teremtő akaratában nem volt benne a betegség, a szenvedés. Az ember engedetlen volt, elszakadt a forrástól, ennek következtében kiűzetett az Édenből, az isteni védettségből, az EGÉSZ-SÉGES életből.

Az Isten-nélküliség, az istentelenség a nagy betegség, amiből meg kell, meg lehet gyógyulni. Jézus az áldott orvos, aki hitet, bűnbocsánatot, szabadulást hoz ma is számunkra. Ez együtt járhat testi gyógyulással vagy megerősödéssel. Ha egy alkoholbeteg megszabadul, azt azonnal észreveszi a teste, a gyomra, mája, és persze a pénztárcája és környezete is. A sorrend, a prioritás a fontos. Jézus szóvá tette azt, amikor csak a kenyerek, a csodák miatt keresték őt (Jn 6,26–34), de olvashatunk arról is, hogy mindenkit, aki hozzá ment, meggyógyított (Lk 4,40).
Az Ő idejében sem gyógyult meg mindenhol mindenki, nem támasztott fel minden halottat, ugyanakkor mindenki számára megnyitotta az újjászületés által az örök életet.

„Uram, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek. (Jer 17,13–14)

Híd 2015/1.