Fókusztéma: család
Hogy megtörjön az átok

A család Isten teremtő akaratából jött létre.
A Biblia az egyházat is nagycsaládként mutatja be, melynek atyja maga Isten: „…nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.” (Ef 2,19)
Jézus új tartalommal töltötte meg a korabeli családfelfogást. Ebben az értelemben hangzottak el meglepő szavai: "Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert az apjával, a leányt az anyjával, a menyet az anyósával és így az embernek ellensége lesz a háza népe" (Mt 10,35).
A jézusi értelmezés szerint ez nem azt jelentette, hogy a család hagyományos rendje megszűnt, hanem azt, hogy előállott egy magasabb rendű közösség: Isten családja és házanépe, az egyház (1Tim 3,15; Zsid 3,6).
Jézus a családi hűséget, közösséget nem szüntette meg, hanem alárendelte az Isten iránti hűségnek (Mk 3,31–35; Lk 12,49–53).
Az őskeresztyén egyház legfontosabb gyülekezetei családi gyülekezetek voltak, olyan közösségek, ahol a családfő keresztyén lett (ApCsel 11,24).
A családról szóló bibliai tanítás független a különböző korszakok társadalmi változásaitól, hiszen Isten az atyja az embereknek és Ő nem változik.
A nyugati ember ellökte magát az ősi rendtől. Ennek következtében a férfi-nő kapcsolat és a családfelfogása is „elrugaszkodott” lett. Lassan a deviáns viselkedésnek nagyobb rangja és becsülete van, mint a normálisnak. Észre kell venni a diabolikus korszellem hatását: Isten az egység Istene, a gonosz viszont szétszed, szétdobál, összezavar mindent – ha hagyjuk. Békében, harmonikusan csak akkor élhetünk, ha vállaljuk a megtérést, vagyis szembesülünk önzésünkkel, Lélek által megújulunk, „megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” és mi is bocsánatot kérünk Istentől és embertől.
A legjobb szándék mellett is hibázunk, vétkezünk, érnek minket veszteségek, de „azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (1Jn 3,8), hogy megtörjön azt átok életünkben.

Híd, 2008/3.