Egyházunk és a misszió

Az újonnan felállt zsinat és a Missziói Bizottság új lendülettel fogott hozzá egyházunk missziói munkájának megújításához. Összetett kérdéskör ez, hiszen a téma érinti és átfogja az egyházi élet minden területét. Erre is vonatkozik a reformátorok felismerése: állandó megújulásra van szüksége az egyháznak. Két dokumentumot adunk közre. A Missziói Bizottság elnöki beszámolóját az elmúlt esztendőről és a leköszönt bizottság elmúlt években megfogalmazott, törvényeink által is elvárt irányelveit.


Jelentés a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának az Evangelizációs és Missziói Bizottság 2012. évi munkájáról

Közel tíz éven át voltam a bizottság elnöke. Gáncs Péter elődömtől vettem át ezt a szolgálatot. Jelentésemben szerepel az elmúlt év és évtized néhány fontosabb történése.
Tavaszi értekezletünket az országos missziói konzultációhoz csatlakozóan tartottuk meg. A bizottság tagjai hivatalból résztvevői a konzultációnak is, ahol találkoznak a munkaágak vezetőivel, meghallgatják beszámolóikat. Cél a szakmai és lelki megerősödés, fejlődés. A missziói ágak képviselőit külön is összegyűjtjük időről időre.

Jelentősebb missziói események: missziói konzultáció, kerületek missziói napja, nyári konferencia, országos evangelizáció. Ezek a programok mind megerősödtek, teltházas, építő, ébresztő alkalmakká lettek.
Egyházunkban mintegy tizenöt-húsz lelkész végez „klasszikus”, hagyományosnak mondható evangelizációs szolgálatot. Magam évente ötven-hatvan gyülekezetben, konferencián, felekezetközi alkalmon vállalok igehirdetéseket, előadásokat. Rendszeresen határon túli területeken is: Felvidék, Erdély, Kárpátalja.
A missziói pályázattal is segítjük gyülekezeteinket. A 2012-es adatok: 3,2 millió Ft-tal támogattuk 79 gyülekezet és egyházmegye missziós munkáját.
Az elmúlt években a meglévő missziói munkaágak (női, börtön-, kórház-, zsidó-, alkoholbeteg-mentő, repülőtéri misszió) erősítése mellett megszerveztük a cigány-, vak- és férfimissziót. A munkaági jelentéseket elérhetővé tesszük a Missziói Központ honlapján: http://misszio.lutheran.hu
Evangelizációk, missziói programok, látogatások, kiadványok által erősítjük a belmissziói munkát.
Kiadványaink: Élő víz könyvsorozat (5 db), Épüljetek! – gyülekezetépítési könyv (60 szerző, 70 cikk), plakátok, szórólapok (29 téma, 700 ezer példány), képeslapok, a missziói munkaágakat ismertető füzet, Híd magazin, CD-k (évente 3-4).
Ide sorolhatjuk az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) jó néhány kiadványát is. Kiemelem a Hitből hitbe című könyvet, mely válogatást közöl a korábbi (1924–1948) belmissziói munkaprogramok legjobb dolgozataiból.
Természetes eszköze munkánknak az internet.
Tizenkét regionális rádiónak adunk hetente rádióműsorokat. A rádióállomások sugárzási területe kiterjed Észak-Magyarország, Budapest, Sopron és környéke területére, Kelet-Magyarországon is hat nagyváros körzetére. Egy beregszászi és kolozsvári rádió is sugározza a Lélekhangolót, interneten keresztül pedig szerte a világon meghallgatható.
Az egyesületi, szervezeti munka is nagyban hozzájárul egyházunk missziói munkájához: EKE, EBBE, EKME, ZMC, MEVISZ, KIE stb.
Munkakapcsolatban vagyunk több felekezetközi missziós szervezettel: telefonos lelkigondozás, ProChrist, Házas Hétvége, Válságterhességi Tanácsadó Központ, Tiszta Forrás Alapítvány, Apológia Alapítvány, Ez az a nap!, Zsidók Jézusért stb. A MEÖT missziói bizottságában is több, jól működő programot szervezünk: lelkészkonferencia, őszi missziói nap, imakörlevél. Az Aliansz Magyar Evangéliumi Szövetség szolgálata egyre inkább kiterebélyesedik: Balaton-NET, Házasság Hete, Imahét, pásztorkörök, Válóháló, roma-, női, ifjúsági misszió, gyülekezetplántálás, sáfárság. Ennek a szervezetnek egyik alelnöke vagyok.
Az utóbbi idők legnagyobb felekezetközi missziós programja valósult meg 2012-ben: a Reménység Fesztivál. Húsz munkabizottság dolgozott, evangélikus részvétellel is. Ezerfős kórus énekelt, három estén keresztül megtelt az Aréna és a SYMA csarnok: 36 ezren vettek részt az estéken.
Külföldi kapcsolatok: stabil munkakapcsolatunk van a finn és a norvég rádiómissziókkal. Konferenciák, találkozók, munkamegbeszélések, írásos anyagok termékenyítőleg hatnak munkánkra, egyházi életünkre többek között a következő szervezetek kapcsán: Aliansz, ProChrist, Billy Graham Evangelizációs Társaság, Lausanne-i Mozgalom, City to City gyülekezetplántálási mozgalom.


Irányelvek az evangelizáló és missziói munka időszerű súlypontjaihoz 
             
A missziológia beépítése a lelkészképzésbe, egybekötve gyakorlattal.
Missziói osztály szervezése(vagy a Missziói Központ megerősítése). Munkaágak tudatosabb és hatékonyabb szervezése, összefogása, segítése.
A gyülekezeti munkatársképzés kiszélesítése, hatékonyabbá tétele. A meglévő képzések összehangolása. Cél egy országos akkreditált bibliaiskola.
Az erőtlen gyülekezetek tudatosabb felkarolása megyei, kerületi és országos összefogással.
Intézményeink, munkaágaink, egyesületeink(oktatás, diakónia, média stb.) beoltása a misszió lelkületével.
A határon túli magyarok közötti misszió erősítése, segítése.
Az államtól függetlenedő, önálló gyülekezeti gazdálkodás támogatása.
A lelkészevangelizációtámogatása. A lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, együttműködve más szervezetekkel, intézményekkel, mint például a Válóháló, a szárazdi misszió, a református házassággondozó.
A bevált gyülekezetépítési modellek ismertetése a lelkészekkel, gyülekezetvezetőkkel; lelkészkonferencia szervezése az evangelizációról.
Gyülekezeti missziói körök, imaközösségek, munkacsoportok szervezése, azok segítése. Legyenek a gyülekezetekben a misszió ügyéért rendszeresen imádkozó csapatok! Álmodjanak, tervezzenek, gondoskodjanak az anyagi háttér megteremtéséről (a költségvetésben szerepeljen ilyen tétel)! Szervezzék a családlátogatásokat, tartsanak missziói programokat, alakítsák át az egész egyházközséget befogadó, vonzó „családdá”, terjesszék ki a missziói felelősséget az egész gyülekezetre! Tanulják és gyakorolják az evangelizáció és misszió különböző, új formáit is!
Együttműködés a munkatársképző szerveződésekkel.
A presbiteri munka megerősítése a képzésen túl szövetség megalakításával, önálló újsággal, konferenciákkal.
Gyülekezetépítési kézikönyv kiadása. Javaslat a szerkesztőbizottságra: a missziót felügyelő püspök, a kerületi missziói lelkészek, Bence Imre, Györfi Mihály, Szeverényi János. A munkaterv készül. A tervezetben eddig harminc fejezet, számtalan alpont szerepel, a szerzőkre javaslat. Lényegre törő, gyakorlati, a Lélek ihletésében megszülető könyvre gondolok.
A diakónia missziói tartalmát felismerni, a szeretet akciócsoportjait megszervezni, működtetni.
Ébreszteni kell a felelősséget gyülekezeteinkben minden bajban lévő „kicsiny” iránt, mint például a cigányok, vakok, szegények, árvák, elesett öregek. Programokat, modelleket kell ehhez ismertté tenni.
A média (televízió, rádió, internet, újság) egyre erőteljesebb használata.
A gyülekezetek felelősségének ébresztése a határon túli testvérek iránt, gyakorlati tanácsadás, koordinálás a Magyar Evangélikus Konferenciát is bevonva.

Híd 2013/3.