Püspökválasztásra készülünk: Interjú Szeverényi Jánossal

A Déli Evangélikus Egyházkerület idén püspökválasztásra készül. A püspökjelölteknek, Aradi Györgynek, Kondor Péternek, Szeverényi Jánosnak és Vető Istvánnak ugyanazokat a kérdéseket tettük fel. A lelkészek párhuzamos interjúi közül a Szeverényi Jánossal készítettet az alábbiakban olvashatják.

– Mi motiválta akkor, amikor elvállalta a püspökjelöltséget? 
– A szép, izgalmas egyházépítő lehetőségek mellett nagy felelősség is hárul a püspökre. Ezt mennyei látással, erővel és derűvel lehet megélni. Sokféle tapasztalatommal hozzá tudnék járulni egyházunk megújulásához.

– Lelkészi-esperesi előéletéből mely elért eredményeit, tapasztalatait szeretné esetleges megválasztása után püspökként szélesebb egyházi körre kiterjeszteni?
– Színes lelkészi életem van. Részt vettem Győri János Sámuel missziós munkájában a hetvenes évek végén Békéscsabán. Teológiai tanulmányaim idején Benczúr László mellett, aki jó mentorom volt, végeztem szolgálatokat az angyalföldi gyülekezetben. Itt az egyházfi teendőit is elláttam. Nehéz helyzetű gyülekezetekben kezdtem szolgálatomat a Viharsarokban. Az egyik gyülekezetben akkor már öt éve nem volt keresztelő, konfirmáció, esküvő; a presbitérium el akarta adni a parókiát. Innen indultunk, és növekedést, kisebb csodákat éltünk át. Később ifjúsági lelkészként évente tizenöt képzést, konferenciát szerveztem, kiadtuk a Vezess! című módszertani újságot, segédkönyveket. A veretes kelenföldi közösségben aktív gyülekezetépítési munkára volt lehetőségünk: evangelizáció, lelkigondozás, rétegalkalmak, családsegítés, médiamunka. Esperesi időm alatt négy templomot és gyülekezeti házakat építettünk, jó légkörű lelkészi munkaközösséget szerveztünk. Missziói lelkészként megismertem sok gyülekezetet, lelkészt, presbitert. Látom gondjaikat, örömeiket; a leépülő, stagnáló és a növekvő közösségeket is. Gyülekezetlátogató tapasztalatomból van mit megosztanom.

– Megválasztása esetén mik lennének püspöki, vezetői szemléletének főbb ismérvei?
– A püspök nem tévedhetetlen. Edzőként fut a partvonal mellett a csapattal, velük küzd, szenved, örül, motivál. Bonyolult világunkban a csend, a figyelem, a megértés mellett szükség van iránymutatásra is. A bizalmi válság sokakat elkedvetlenít egyházunkban. Van mit erősíteni ezen a területen. A lelkészek életét, munkáját sokféle módon lehet segíteni: személyes kapcsolat, kötelező szabadnap, üdülési és lelki megújulási lehetőségek, továbbképzés, tízévenként több hónapos szabadság, életpályamodell bevezetése.

– A püspöki tanács tagjai beosztják egymás között a felelősségi területeiket. Melyik az a terület, illetve melyek azok a területek, amelyet-amelyeket szeretne ebből elvállalni? Miért?
– A misszió, az evangelizáció, a gyülekezetplántálás és -építés ügye közel áll hozzám, mindez összefügg a médiamunkával, a diakóniával, az oktatással. Elengedhetetlen feladat segíteni az egyház tagjait, gyülekezeteit, intézményeit a hitvalló, holisztikus szemléletre és gyakorlatra.

– Hogyan látja egyházunk jelenlegi helyzetét? Melyek azok az irányok, amelyeken feltétlenül változtatni kell, és melyeket értékel pozitívumként? Egy-egy gondolat erejéig beszéljen, kérem, az egyházunk előtt álló legújabb feladatokról is, úgymint: fogyó gyülekezetek és gyülekezetplántálás, a lelkészi életpályamodell bevezetése, gyarapodó intézményhálózat, politikai véleményformálás és egyebek.
– Az egyház gondjaival együtt is a Szentlélek csodája. Értékeink közé tartozik a lutheri teológia, a Krisztus- és kegyelemközpontú igehirdetés, az oktatói, diakóniai szolgálat, a zenei élet, a médiamunka, a nyitottság, derű. Korszakváltó időnkben elengedhetetlen a megújulás. A reformáció nem csupán emlék, hanem feladat is. A gyülekezeti és intézményi szolgálatra való felkészítés biblikus, missziói gyakorlati karakterét jó lenne erősíteni. A nem lelkészi munkatársak felkészítésére, bevonására nagyobb hangsúlyt kell tenni. A népegyház lebomlására a legjobb válasz az új gyülekezetek alapítása. Ki kell dolgozni egy hatékony gyülekezet-újraélesztési programot is. Minden egyházmegyében működjenek missziós csapatok, amelyek ebben részt vesznek. A ma egyháza ne kullogjon a világ után, hanem legyen dinamikus, kreatív, kezdeményező. A gyülekezet ne egy harang alatti belterjes rendezvényen várakozzon a betérőkre, hanem legyen terepen, keresse és találja meg a távollévőket. A „parókiám az egész világ” gondolat alapján az evangélikusokon kívül el kell érnünk a vallástalan többséget. A gyülekezet Isten családja, amelyben mindenkinek helye van, és a hiányok és a többletek kiegyenlítődnek. A jövő egyháza Európában evangéliumi, hitvalló, missziós karakterű lesz – vagy nem lesz. Fontosnak érzem az állammal való korrekt kapcsolatunk erősítését is. 

ÉLETRAJZ 
1959-ben született Békéscsabán, nagycsalád tizenegyedik gyermekeként. 
1979-től volt az Evangélikus Teológiai Akadémia hallgatója; Káldy Zoltán avatta lelkésszé 1984-ben. Csorváson és Gerendáson kezdte lelkészi szolgálatát (1984–1990), majd országos ifjúsági lelkész (1990–1995). Konferenciákat, munkatársképző tanfolyamokat szervezett; szerkesztette a Vezess! című ifjúsági módszertani lapot. Erdélyben és Kárpátalján is segítette az ifjúsági munkát. 

1995-től 2003-ig a budapest-kelenföldi gyülekezet igazgató lelkésze és budai esperes volt. Gyülekezeti szolgálata mellett két éven át utcai szociális munkát végzett Budapest VIII. kerületében. 2003-tól országos evangelizációs és missziói lelkész. Igehirdetéssel, előadással, gyülekezetépítési tanácsadással az egész országban és határon túli gyülekezetekben is szolgál. Segíti egyházunk missziós munkaágait. Rendszeresen végez szolgálatokat börtönökben, cigány közösségekben, alkoholbeteg-mentő misszióban. Munkakapcsolatot tart hazai és külföldi missziós szervezetekkel. Az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió igazgatója, a Híd evangélikus missziói magazin főszerkesztője, az Evangélikus Információs Szolgálat külső munkatársa. 

Rendszeresen publikál, rádiós jegyzeteket és interjúkat készít. A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnöke, a Szentírás Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottságának tagja. Házasságot 1982-ben kötött Andaházy Ludovikával. Négy gyermekük született.

Összeállítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna, Kézdi Beáta

evangelikus.hu, 2018. január 30.