Angyalok pedig vannak

Dr. Sárkány Angyal nyugdíjas szarvasi orvos nem csupán nevében, de személyiségében is angyal, angelos, Isten küldötte. Évek óta imával kíséri az alkoholbeteg-mentő misszió szolgálatát betegágyából. Mindig érdeklődik, követi a misszió munkáját és biztat, erősít másokat, engem is. Megkérdeztem a misszió munkatársait, hogy mit kaptak Angyal nénitől. Az ő esetében nyugodt szívvel tanúsíthatom, hogy a Lélek gyümölcseit sokan ízlelték meg személyén, szolgálatán keresztül: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5,22–23)

Dr. Sárkány Angyal általános és középiskoláit Szarvason, egyetemi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen végezte. Az általános orvosi végzettség mellett üzemorvosi, körzet orvosi és oxiológus (sürgősségi) szakképesítést is szerzett. 1964-től 1984-ig körzeti orvosként dolgozott Örménykúton és Kardoson. A helyettesítések során ebben az időben már Szarvason is teljesített szolgálatot, ahol 1985-től 1998-ig volt iskolaorvos, üzemorvos és a sürgősségi ellátás orvosa. Dömösön a Református Iszákosmentő Misszió szolgálat munkatársa volt, majd 1992-től segítette az alakuló evangélikus Középhalmi Missziót. Számos írása jelent meg és több kitüntetés tulajdonosa. Orvosi tevékenysége, Szarvashoz való szoros kötődése, aktív munkássága, segítőkészsége példamutató.
(Forrás: http:/szarvasikronika.szarvasnet.hu/23szam.pdf)

*** 

Angyalka nénivel gyermekkorunk óta lelki-testvéri kapcsolatban vagyunk. Tíz-tizenkét éves korunkban az iskolai hittan órán találkoztunk az Úrral.
Ő már egyetemista korában is orvos akart lenni. Nagy empátiával fordult a szenvedők felé.
Missziós munkáját a ’80-as években a RIM-ben (Református Iszákosmentő Misszió) kezdte. Gondozta Mátraháza, Dömös, Berekfürdő s még néhány dunántúli gyógyító központ betegeit.
Mindenütt igazi „ökumenikus angyal” volt! Lelkiismeretesen, alázatos hittel végezte szolgálatát.
Angyalka nénit a nyugodt megfontoltság jellemzi. Pedig neki is bőven jutott az élet nehézségeiből, de problémáival senkit sem terhelt. Ő azonban sok bajt, panaszt fel tudott oldani másokban.
A misszió vezetésében a szaktudást, a tapasztalatot, a lelkiismeretes munkát értékelte. Mindig lényeglátó volt, de mások véleményét is meghallgatta. Munkahelyén soha nem láttuk idegeskedni, bizonytalankodni. Nyugalmat, békességet teremtett maga körül. Derűs lélek, aki másokat is felderített. A derűt és a humort a legjobb gyógyszerek közé sorolta. Módszere ez volt: „Minden munkánkat bizakodva, derűvel kezdjük, az erőt pedig föntről kérjük.”
Szeretete és biztató mosolya is gyógyított. Igazi keresztyén lelkületű orvos, tisztelet és megbecsülés övezte. Gyógyulásukat követően gondozottjai még évek múlva is bizalommal és hálával fordultak hozzá.
1986 után Szarvas város külterületén, Középhalmon indult be evangélikus egyházunk missziója a régi tanyasi iskola épületében, ahol Angyalka néni új erővel fogott a szervező munkához. Azóta az Úr sok áldott alkalmat, lelki találkozást, épülést készített számunkra, és küldött segítségünkre szervező, pásztoroló és áldozatokat vállaló testvéreket. Egy kívül-belül felújított épületben adhattunk hálát mindezért. „Idős korunk imáival is tudjuk támogatni az Úr ügyét.” Ez volt Angyalka néni vezérgondolata mindig.
Szigeti Györgyné

Mit kaptam Istentől Angyalka nénin keresztül? Példát, hitben elöljárót. Biztatást arra, hogy merjek Isten vezetésére hagyatkozni akkor is, ha sokszor látszólag értelmetlen, amit csinálunk a Középhalmi Misszióban. Kitartani akkor is, ha az emberek többsége érdektelen, közömbös, sőt néha ellenséges a szenvedélybetegekkel kapcsolatban.
  Angyalka nénit nem sokkal a szarvasi gyülekezetbe kerülésem után ismertem meg, de már előtte is sokat hallottam róla. A missziói alkalmak, csendes hetek olyan közösséget hoztak létre, ahová, ha egyszer bekerült valaki, utána már oda akart tartozni. Angyalka néni eszköz Isten kezében, a Tőle kapott ajándékkal, karizmával élve vezette hosszú éveken át a misszió közösségét, végezte a lelkigondozói szolgálatot, szervezte a hétköznapi tennivalókat.
Köszönet érte!
Mikó László

Angyalka néni a „megüresedett helyre” kért el engem az Úrtól a szolgálatba. Előbb nem akartam vállalni, de nem tudtam ellenállni. Nem ismertem ezt a szolgálatot, de megkaptam hozzá a szükséges ismeretet és az igei biztatást.
Sok őszinte, testvéri beszélgetésünk volt. Testvéri kapcsolatunk most is tart.
Az iszákosmentő szolgálat most, Angyalka néni legyengült állapotában – amikor nincs szolgálatban – felértékelődött. Az alatt a tizenkét év alatt, amikor együtt szolgáltunk vele, alig érdekelt bárkit is, hogyan folynak a missziós hetek.
Nagyon erősen hatott rám Angyalka néni másokért égő szeretete. Hálát adok Istennek a Misszióban vele együtt végzett szolgálatokért és azokért, akikkel ott testvérként együtt lehettünk az Úr színe előtt. A nyilvánvaló szabadulásokért és gyógyulásokért, amelyek ott történtek.
Hiszem, hogy szolgálatra hívó Urunk fogja  megáldani és megítélni azt a missziós munkát, amelyet Angyalka néni csodálatos lelki erővel és szeretettel elkezdett Szarvason, amelyben Isten kegyelméből életem egy rövid szakaszán útitársa lehettem.
Selmeczi Lajos    

Annak idején Erdélyi Zoltán kért meg arra, hogy látogassam meg Angyalka nénit a műtétje után. Mára példaképem lett ő a türelemben, az alázatban és a szeretetben. Heti látogatásaink alkalmával áhítatot tartunk Dorogi Adrienn kolléganőmmel, és ő nagyon várja ezeket az alkalmakat. Itt lehetőség nyílik közös imádságra, beszélgetésre is. Mindig megelőz, megkérdezi, mi van velünk, mielőtt elmondaná, hogy ő hogy van. Sok embert hordoz imádságban. Magam is megtapasztalhattam értem mondott imáinak a hatását.
Láng Emese

Angyalka néni az élet minden helyzetében hálát tud adni Istennek. Valahányszor találkozom vele, erőt ad nekem. 
Lázár Zsolt

Valahányszor felhívtam Angyalka nénit, hogy megkérdezzem, hogy van, mindig megelőzött és ezt mondta: ,,Szervusz Attilám! Hogy vagy?"
Péter Attila

Még nem volt alkalmam személyesen találkozni Angyalka nénivel, viszont édesanyám (Láng Emese) által mindig eljutott hozzám annak a híre, hogy éppen hogy van, mi foglalkoztatja, miért imádkozik, s hogy milyen bölcs gondolatokat tud szólni.
Az hökkentett meg a legjobban, amikor azt a hírt kaptam, hogy értem is imádkozik. Értem, akivel még nem is találkozott, nem is beszélgetett. De ahogyan édesanyám róla mesélt nekem, úgy rólam is mesélt neki. Ez a csodálatos, élettel betöltött asszony, akinek – csak a jó Isten tudja – mennyi testi fájdalma lehet, foglalkozott az én megmérettetésemmel, amin akkor keresztülmentem, s elmondott értem egy imát.
Amikor megtudtam, hogy kórházba került, kérni se kellett, rögtön imádkoztam érte.
Remélem, hogy lesz alkalmas idő, hogy találkozhassak Angyalka nénivel, s legalább néhány szót válthassak vele, amint olyan állapotba kerül.
Addig is az Úr vigyázzon rá!
Láng Kitti

Amikor 2005-ben a Szarvas – Középhalmi Misszióba mentem, hogy megszabaduljak az alkoholizmusomból, mindjárt a délelőtti gondolatébresztő után fogtam a táskámat és megszöktem. A Misszió lelkigondozója, Selmeczi Lajos bácsi szaladt utánam, hogy jobb belátásra bírjon, de hiába. Később tudtam meg, hogy Angyalka néni szólt neki: „Lajos, ne szaladj, ez az ember még visszajön hozzánk. Csak imádkozzunk!” Imádsága meghallgattatott, mert Isten visszavezérelt, sőt immár 11 esztendeje, hogy ott ragadtam. Alkalmanként szolgálhatok is testvéreimnek Isten dicsőségére. Az Úr áldássá tette Angyalka nénit az életemben, mert bár soha nem „prédikált” nekem, látva az Ő Istenbe vetett mélységes hitét és töretlen elkötelezettségét az emberek megmentésére, olyan hatalmas erőt kaptam tőle, amit szavakban lehetetlen leírni. Angyalka néni által egy csodálatos testvéri közösségre is találtam.
SDG

Vasárnap felhívtam Angyalka nénit: „Tudom, hogy már nincs kórházban! Itt az ideje, hogy együtt menjünk istentiszteletre.”
Angyalka néni ezt válaszolta: „Most már lélegezni is tudok, máris indulok Lacikám.”
Kótsch László

Szeverényi János

Fotó: Janurik András

evangelikus.hu, 2016. szeptember 2.