Jelentés a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának az Evangelizációs és Missziói Bizottság 2010. évi munkájáról

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval.” Rm  12,21

Két alkalommal (március 22. Piliscsaba, október 13. Országos Iroda) tartottunk bizottsági ülést az év során.
Hagyománnyá kezd válni, hogy tavaszi értekezletünket az országos missziói konzultációhoz csatlakozóan tartjuk. A bizottság tagjai hivatalból résztvevői a konzultációnak is, melyen találkoznak a munkaágak vezetőivel, meghallgatják beszámolóikat. Mivel a Zsinat kapacitásába nem fér be a munkaterületekről szóló jelentések megtárgyalása, az éves konzultációnkon – melyen 40-50 fő vesz részt – lehetőséget kapnak munkatársaink a beszámolásra, gondjaik, örömeik másokkal való megosztására, a „szálak összekötésére”.
A jelentéseket és terveket elérhetővé tesszük minden érintett számára a Missziói Központ honlapján: http://misszio.lutheran.hu

A bizottsági ülésen kiértékeljük a megvalósult és az előttünk lévő programokat.
Legjelentősebbek ezek közül: missziói konzultáció, kerületi missziói nap, pályázat (68 gyülekezetnek, egyházmegyének osztottunk szét 3.7 millió Ft-ot. Az igény a duplája volt.), nyári konferencia, Szélrózsa, országos evangelizáció, kiadványok (könyv, CD, magazin, szóróanyagok…), más fontos programok, ökumenikus együttműködés, stb…
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) különösen is jó partnerünk.
Javaslatunkra az OP országos cigánymissziói referensi állást létesített.

Irányelvek az evangélizáló és missziói munka időszerű súlypontjaihoz  2011-2013.
(2011. október 13. Evangelizációs és Missziói Bizottság)

„A zsinat az országos evangelizációs és missziói bizottság javaslata alapján, irányelvekben rögzíti az evangelizáló és missziói munka időszerű súlypontjait és azt legalább 3 évenként felülvizsgálja.” (A MEE törvényei)

Folytatva az előző három év munkáját, újabb (szem)pontokkal egészítjük ki az eddigieket.

1. A lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, együttműködve más szervezetekkel, intézményekkel is, mint például a Házas hétvége,  „Válóháló”, református házassággondozó.

2. Bevált gyülekezetépítési modellek ismertetése a lelkészekkel, gyülekezetvezetőkkel; lelkészkonferencia szervezése az evangelizációról.

3. Gyülekezeti missziói körök, imaközösségek, munkacsoportok szervezése, azok segítése. Legyenek a gyülekezetekben a misszió ügyéért rendszeresen imádkozó csapatok. Álmodjanak, tervezzenek, gondoskodjanak az anyagi háttér megteremtéséről (költségvetésben szerepeljen ilyen tétel), szervezzék a családlátogatásokat, tartsanak missziói programokat, alakítsák át az egész egyházközséget befogadó, vonzó „családdá”, terjesszék ki a missziói felelősséget az egész gyülekezetre.

Tanulják és gyakorolják az evangelizáció és misszió különböző új formáit is.
Együttműködés a munkatársképző szerveződésekkel.

4. A presbiteri munka megerősítése a képzésen túl szövetség megalakításával, önálló újsággal, konferenciákkal.

5. Gyülekezetépítési kézikönyv kiadása. Lényegre törő, gyakorlati, a Lélek ihletésében megszülető könyvre gondolunk.

6. A diakónia missziói tartalmát felismerni, a szeretet akciócsoportjait megszervezni, működtetni.

7. Ébreszteni kell a felelősséget gyülekezeteinkben minden bajban lévő „kicsiny” iránt, mint például a cigányok, vakok, szegények, árvák, elesett öregek. Programokat, modelleket ismertté tenni.

8. A média (televízió, rádió, Internet, újság) erőteljesebb használata.

9. A gyülekezetek felelősségének ébresztése a határon túli testvérek iránt, gyakorlati tanácsadás, koordinálás a Maek-kel együttműködve.

Előzetes a 2011. év országos missziói eseményeiből

március 22-23. missziói konzultáció Piliscsabán
május 28. egyházkerületi missziói nap
július 3-6. nyári konferencia Piliscsabán
július 7-10. EKME konferencia Piliscsbán
július 29-aug. 2.  cigánykonferencia
október 8. országos evangelizáció – Deák tér