MEE – Országos Presbitérium, 2013. december 12.

Beszámoló (2003-2013), tervek, elképzelések

Az Egyházi Törvény és az Országos Iroda szabályrendelete alapján végzem munkámat.

Gáncs Péter elődömtől vettem át a szolgálatot tíz évvel ezelőtt. Folytattam a megkezdett munkát a rádiómisszió és az országos evangelizációs és missziói munka területén. A Missziói Bizottsággal és a munkaterületet felügyelő püspökkel folyamatos a munkakapcsolatom. Időnként konzultáltam a másik két püspökkel is kikérve véleményüket, tanácsaikat.

Évenként ismétlődő, jelentősebb missziói események: missziói konzultáció, kerületek missziói napja, nyári konferencia, országos evangelizáció. Ezek a programok megerősödtek, teltházas, építő, ébresztő országos hatású alkalmak. Idén a kerületi napon és az országos evangelizáción összesen 5000-5500 testvérünk vett részt. Az esztendő legnagyobb, legtöbb embert megmozgató rendezvényei voltak.
Egyházunkban mintegy tizenöt-húsz lelkész végez „klasszikus”, hagyományosnak mondható evangelizációs szolgálatot. Évente ötven-hatvan gyülekezetben, egyházmegyében, konferencián, képzésen, felekezetközi alkalmon vállalok igehirdetéseket, evangelizációs sorozatokat, előadásokat; a misszióról, gyülekezetépítésről is. Rendszeresen határon túli területeken is: Felvidék, Erdély, Kárpátalja. Kapcsolatot tartok a szlovéniai és vajdasági evangélikusokkal. A távolabbi szórványhelyzetben élők között is több alkalommal szolgáltam és tartom velük a munkakapcsolatot Norvégiában, Angliában, Luxemburgban. Ezek a szolgálatok magukba foglalják, igény szerint, a személyes lelkigondozást, tanácsadást, iratterjesztést, egyéb segítséget. A tervezett alkalmak előkészítésében is részt veszek, és sok esetben folyamatos lelki és munkakapcsolatban maradok a látogatott lelkészekkel, munkatársakkal, gyülekezetekkel.

Az évenkénti missziói pályázattal is segítjük gyülekezeteinket. Motiváljuk őket a direktebb missziós gondolkodásra, tervezésre, munkára. Évente nyolcvan-kilencven gyülekezetet, egyházmegyét erősítünk így.
Segítem a missziói munkaágak elindítását, erősítését. Ennek a területnek a legfőbb fóruma az országos missziói konzultáció. Cél a szakmai és lelki megerősödés, fejlődés. A Missziói Bizottság tagjai résztvevői a konzultációnak, melyen találkoznak a missziói ágak munkatársaival, vezetőivel, meghallgatják beszámolóikat. Meghívjuk minden esetben az egyházmegyei missziói felelősöket. Volt arra is példa, hogy az egyik konzultációba az espereseket is bevontuk. Ilyenkor tartják éves munkaértekezletüket a missziós munkaágak munkatársai. Előadásokat tartottak körünkben a testvéregyházak missziós vezetői, munkatársai. Ez is segíti a kitekintést és a tanulást.

Az elmúlt években a meglévő missziói munkaágak (női-, börtön-, kórház-, zsidó-, alkohol-betegmentő-, repülőtéri missziók) erősítése mellett megszerveztük a cigány-, vak- és férfimissziót.
Budapesten vezetek egy – nagyobb részt – cigányokból álló közösséget. Tagjai rendszeresen szolgálnak egyházi programjainkon.
A missziói ágak képviselőit külön is összegyűjtjük időnkénti konzultációra. A kórházlelkészekkel minden évben tartunk az illetékes püspök vezetésével értekezletet, és őket én is összehívom időnként. Az Országos Irodában szerveztünk országos férfimissziós és alkoholbeteg-mentő missziós konzultációt. A börtönlelkészekkel például a győri büntetés-végrehajtási intézetben találkoztunk, melyre meghívtuk a cigánymissziós referenset és cigánytestvéreket. A vakmissziós megbeszélést Orosházán tartottuk.
A munkaági jelentéseket elérhetővé tesszük a Missziói Központ honlapján: http://misszio.lutheran.hu
Néhány munkaág anyagi megerősítésre érett, mint például a férfi-, vak-, és alkoholbeteg-mentő misszió. Ez utóbbinak elhívatott, kompetens vezetőt is keresünk, aki lehetne orvos vagy lelkész.

Kiadványok által is erősítjük a belmissziói munkát: Élő víz könyvsorozat (a hetediket adtuk ki legutóbb), Épüljetek! evangélikus gyülekezet a gyakorlatban – gyülekezetépítési könyv (60 szerző, 70 cikk) missziói szórólapok (29 téma, 700 ezer példány), plakátok, képeslapok, a missziói munkaágakat ismertető füzet és igéslap, CD-k (évente 2-3). A Híd missziói magazin az evangélikus evangelizáció lapjának, az Élő víznek utódja. Számos szándék mellett két fő célkitűzése a nem gyakorló evangélikusok megszólítása, és belmissziói munkaanyag közzététele. 
Ide sorolhatjuk az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) jó néhány kiadványát is. Kiemelem a Hitből hitbe sorozatban megjelent Belmissziói munkaprogram című könyvet, mely válogatást közöl a korábbi (1924–1948) munkaprogramok legjobb dolgozataiból. Az egyesület több mint egy évtizede havonta tart imaközösséget, előadássorozatokat, és csendesnapokat egyházunk megújulásáért. Meghívásra jelenleg a Budavári gyülekezetben tartjuk kihelyezett havi alkalmainkat, jelentős érdeklődés kíséretében.

Természetes eszköze munkánknak az internet. A napokban készül el megújított honlapunk. Kiterjedt levelezést, lelkigondozást, tanácsadást, információ megosztást folytatok. Minden erdélyi evangélikus lelkésszel is tartom így a kapcsolatot.
Tizenöt regionális rádiónak adunk hetente műsorokat. A Kossuth Rádió evangélikus műsorába is készítünk minden alkalommal „missziói percek” rovatba anyagot. Az adások után telefonügyeletet tartunk a rádiómisszió irodájában. Több rádió és televízió (pl. PAX TV) hív rendszeresen műsoraikba.
Korábban technikailag előkészítettünk egy evangélikus netrádiós programot, de támogatás hiányában nem indult be. Másfél millió Ft-on múlt.

Az egyesületi, szervezeti munka is nagyban hozzájárul egyházunk missziói munkájához: EKE, EBBE, EKME, ZMC, MEVISZ, KIE… Igyekszem minddel munkakapcsolatban lenni.
Megerősödött és kiterjedt felekezetközi munkánk. Kapcsolatban vagyunk többek között a következő szervezetekkel: Telefon-lelkigondozás, ProChrist, Házas hétvége, Válságterhességi Tanácsadó Központ, Tiszta Forrás Alapítvány, Apológia Alapítvány, EZAZANAP, Zsidók Jézusért… A MEÖT missziói bizottságában is több jól működő programot szervezünk: missziói, lelkigondozói lelkészkonferencia, őszi missziói nap, imakörlevél. A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) szolgálata egyre inkább kiterebélyesedik: BalatoNET, Házasság Hete, Imahét, pásztorkörök, Válóháló, roma-, női-, ifjúsági misszió, gyülekezetplántálás, „sáfárság”. Ennek a szervezetnek egyik alelnöke vagyok.

Az utóbbi idők legnagyobb felekezetközi missziós programja valósult meg 2012-ben, a Reménység Fesztivál. 20 munkabizottság dolgozott, evangélikus részvétellel is. 1000 fős kórus, három estén keresztül megtelt az Aréna és a SYMA csarnok: 36 ezer résztvevő.

Külföld: stabil munkakapcsolatot tartunk a finn és norvég rádiómissziókkal. Konferenciák, találkozók, munkamegbeszélések, írásos anyagok termékenyítőleg hatnak munkánkra, egyházi életünkre: Aliansz, ProChrist, Billy Graham Társaság, Lausanne mozgalom, City to City gyülekezetplántálási mozgalom, Willow Creek, KwaSizabantu misszió stb.

Tervek
Az újonnan felállt Zsinat és Missziói Bizottság folyamatosan dolgozik egy megújult koncepción, stratégián. Elkészült a Láthatóan evangélikus címet viselő stratégiai anyag is. Mindezekkel együttgondolkodva és a meghatározott és elfogadott célkitűzések jegyében folytatjuk a missziói munkánkat. A Láthatóan evangélikus dolgozat célkitűzései – önkéntesség, személyesség, hálózatosság, fenntarthatóság, hivatásszerűség – összhangban vannak munkánkkal, terveinkkel. A Missziói Bizottság tervei gyakorlatiasak, megvalósíthatóak. Az új missziói bizottság tagjai kipróbált, gyakorló „misszionáriusok”, akiknek szolgálatát a gyümölcsök is hitelesítik. A legjobb szándékkal dolgoznak hónapok óta a koncepción, de az idő kevés volt a helyzet részletes felmérésére, és egész egyházunkat érintő tervek kidolgozására. Illetve az sem volt világos, hogy mit is vár igazán a Zsinat a bizottságtól. Talán hatékonyabb lehetne az előkészületi munka, ha a Missziói Bizottság közös megbeszélést tartana az Országos Elnökséggel és a Zsinati Bizottsággal. Fontos lenne az összehangolódás és megértés. A felelősség és a munka is közös.
Egyházunk jövője szempontjából a misszió összefüggésében lényeges területnek tartom a lelkészképzést, a lelkészakadémiával együtt, az ifjúsági és gyermekmunkát (oktatási intézményekkel), és a médiaszolgálatot. Missziós karakterű lelkészekre van szükség. Szükséges ehhez a missziológia oktatása egybekötve missziói gyakorlattal, különböző szemináriumok szervezése. Fontos lenne megismertetni a lelkészi szolgálatba kerülőkkel a különböző működő és erősödő gyülekezetépítési és missziói helyzeteket, modelleket a gyakorlatban. Ezekre korábban is tettünk javaslatokat az EHÉ-nek.
Az egyházkerületi missziói lelkészek  (legalább részbeni) függetlenítése is sokat segítene. (*missziói lelkészek munkaköri javaslata lent olvasható)
Van jó néhány növekedő, gyarapodó élő gyülekezetünk. Jó lenne, ha egyházunkon belül kialakulhatna egy testvérgyülekezeti hálózat. Az erősebbek tudatosan, terv alapján segítenék a kisebbeket, akár egyházmegyén belül, vagy azon kívül is.
Kiegészítem a fentieket az elmúlt években az Evangelizációs és Missziói Bizottság által megfogalmazott, az egyházi törvény által is előírt és a korábbi zsinat által elfogadott „irányelvek”, „súlypontok” némelyikével.
Lelkészevangélizációtámogatása, egyéni és családi lelkigondozás.
Gyülekezeti munkatársképzés kiszélesítése, hatékonyabbá tétele. A meglévő képzések összehangolása. A bevált gyülekezetépítési modellek ismertetése a lelkészekkel, gyülekezetvezetőkkel.
Erőtlen gyülekezetek felkarolása megyei, kerületi és országos összefogással.
Intézményeink, munkaágaink, egyesületeink (oktatás, diakónia, média, stb..) beoltása a misszió lelkületével.
Az államtól függetlenedő, önálló gyülekezeti gazdálkodás támogatása.
Gyülekezeti missziói körök, imaközösségek, munkacsoportok szervezése, azok segítése. Legyenek a gyülekezetekben a misszió ügyéért rendszeresen imádkozó csoportok. Álmodjanak, tervezzenek, gondoskodjanak az anyagi háttér megteremtéséről (költségvetésben szerepeljen ilyen tétel), szervezzék a családlátogatásokat, tartsanak missziói programokat, alakítsák át az egész egyházközséget befogadó, vonzó „családdá”, terjesszék ki a missziói felelősséget az egész gyülekezetre.
Tanulják és gyakorolják az evangélizáció és misszió különböző és új formáit is.
Együttműködés a munkatársképző szerveződésekkel.
A presbiteri munka megerősítése a képzésen túl szövetség megalakításával, önálló újsággal, konferenciákkal.
A diakónia missziói tartalmát felismerni, a szeretet akciócsoportjait megszervezni, működtetni. A misszió és diakónia feltételezik és erősítik egymást, egyik sincs meg a másik nélkül.
Ébreszteni kell a felelősséget gyülekezeteinkben minden bajban lévő „kicsiny” iránt, mint például a cigányok, vakok, szegények, árvák, elesett öregek. Programokat, modelleket ismertté tenni.
A média (televízió, rádió, Internet, újság) egyre erőteljesebb használata, ezek oktatása.
A határon túli magyarok közötti misszió erősítése, segítése.
A gyülekezetek felelősségének ébresztése a határon túli testvérek iránt, gyakorlati tanácsadás, koordinálás.

A Missziói Bizottság és a missziói lelkészek munkája stratégiailag hangsúlyos, de önmagukban nem tudják megoldani az előttünk álló feladatokat. Ez csak összefogással, egymást erősítve és kiegészítve lehet. Országos Elnökség, Presbitérium, EHE, Zsinat, bizottságok csak együtt érhetnek el eredményeket. Az együttműködésen van mit javítani.
A feladatok egy része evidens, nem kell különösebben érvelni, magyarázni fontosságukat. De van jó néhány téma, kérdés, terület, ami nem végezhető el egyházvezetői támogatás, lelki/szellemi és/vagy anyagi fedezet nélkül.
A rádiómisszió norvég és finn anyagi támogatása a végére érkezett. Tíz évvel ezelőtt még évi hat millió Ft-ot kaptunk tőlük, 2014-ben már csak összesen másfél millió Ft lesz ez az összeg, ami még – kisebb mértékben – 2015-ben várható. A bizottsági költségvetési keret is szűkös kiterjedt munkánkhoz. Sok esetben az anyagiak hiánya miatt kell visszafognunk terveink megvalósítását. Évek óta nem emelkedett a missziói keret, sőt idén egy millió Ft-tal kevesebbet kaptunk. Így csak szerény, minimál-programot tudunk végrehajtani. Kérem, kérjük ezekhez is a támogatást.
Jelenlegi munkám két-háromemberes. Szeretem, Istentől kapott feladatként végzem. Hálás és boldog vagyok ebben a szolgálatban a nehézségek ellenére is. Püspöki, bizottsági segítséggel a következő hónapokban jó lenne formálni a prioritásokat, megosztani a feladatokat akár a kerületi lelkészekkel is. Talán helyes lenne a missziói munkaág képviseletében részt vennem az Országos Iroda fontosabb értekezletein.
Az egyház elsősorban és alapvetően spirituális közösség. Ez a titka, nyitja a missziónak. Könyörüljön rajtunk az Isten, adjon megújulást személyes és közösségi életünkbe!
„Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.”  (Zsoltár 127,2)

 

* Missziói lelkészek munkaköre

Az országos evangelizációs és missziói lelkész

más munkaágak segítése, koordinálása:
női misszió
férfimisszió
cigánymisszió
alkoholbeteg-mentő misszió
kórházi-lelkigondozói szolgálat
börtönmisszió
külmissziói tevékenységet
repülőtéri lelkészség
vakmisszió
zsidómisszió
egyéb

határon túli evangélikus egyházakkal együttműködik, azok missziói munkáját segíti
képviseli egyházunkat a felekezetközi missziós szolgálatokban együtt a kerületi lelkészekkel
munkáját a missziói bizottság, a missziót felügyelő püspök felügyeli, segíti
konzultációs joggal tagja az ifjúsági -és gyermekbizottságnak

 

Az egyházkerületi evangelizációs és missziói lelkész

rádiómisszió
iratmisszió
női misszió
férfimisszió
cigánymisszió
alkoholbeteg-mentő misszió
kórházi lelkigondozói szolgálat
börtönmisszió
vakmisszió
külmissziói tevékenység
egyéb

A határon túli evangélikus egyházakkal együttműködik, azok missziói munkáját segíti.
Munkáját az egyházkerület vezetése és a missziói bizottság felügyeli.
Az országos és a kerületi lelkészek konzultációs joggal tagjai a missziói bizottságnak.

Szeverényi János
országos evangelizációs és missziói lelkész