A missziói lelkész beszámolója – 2010.

 „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek…”

Néhány fontosabb esemény az elmúlt esztendőből vázlatosan.

A Hittudományi Egyetemmel, a lelkészképzéssel való kapcsolat
A missziológiát Nagy Dorottya oktatja. Igaz, csak ritkán, Hollandiából idepottyanva.
Egy alkalommal a médiaszeminárium a Rádiómisszió épületében zajlott le.
Javasoltuk, hogy a diakóniai gyakorlat mellett, szervezzük meg a missziói gyakorlatot is, növekedő gyülekezetekben és a missziói munkaágaknál „terepen”. Pozitív a fogadtatás.
A kezdő évfolyamokat meghívjuk a Missziói Központba.

Munkatársképzés erősödése
Szebik püspök úr már három helyszínen szervezi tanfolyamait.
Egyetemünkön lelkészi munkatársképzés működik.
Az EKE-EBBE összefogásában az eddigi bibliaiskolát akkreditáltatják. Ők is több kihelyezett tanfolyamot tartanak.
Egy nagyobb országos presbiteri találkozó után elindult a presbiterképzés.

Munkaágak
Az elmúlt években megszervezett és folyamatosan erősödő munkaágak mellett (férfi- és cigánymisszió) 2010-ben megalakult az evangélikus vakmisszió. Munkájukat segíti az orosházi gyülekezet és a Missziói Bizottság. Megszerveztük az OP-val együtt a cigánymissziós referensi státuszt.
Munkakapcsolatba kerültünk, illetve megerősítettük az eddigi munkát több szervezettel: Telefon-lelkigondozás, Házas hétvége, Válságterhességi Tanácsadó Központ, Tiszta Forrás Alapítvány.
A MEÖT missziói bizottságában is több jól működő programot szervezünk: lelkészkonferencia, missziói nap, imakörlevél.
Az Evangéliumi Aliansz szolgálata egyre inkább kiterebélyesedik: BalatoNET, Házasság Hete, Imahét, pásztorkörök, Válóháló, roma-, női-, ifjúsági misszió, gyülekezetplántálás, „sáfárság” stb.

Alkalmak, rendezvények
Az EvÉlet által készített interjúban megjelentekkel szemben nem csökkent, hanem mintegy 100%-al növekedett az országos missziói alkalmak létszáma az elmúlt években. Az egyházkerületi napokon – helyszínenként - 1000-1200 fő vesz részt (egy nap 3500 fő!) és a Deák téri templom is évek óta megtelik az országos evangelizáción. Ebből következik, hogy az a megállapítás sem állja meg a helyét, hogy „mindig ugyanazok” jönnek. Egyre több a fiatal és középkorú is. Legutóbb az országos evangelizáción a templomajtóból a tér felé zenéltek, énekeltek az Orosházáról érkezett fiatalok. Több százan hallgatták őket.

Ifjúság
Ezt a területet is magáénak vallja a Missziói Bizottság is. A mindenkori missziói lelkész tagja az ifjúsági bizottságnak. Indítványoztuk az országos ifjúsági lelkészi státusz megszervezését. A magunk lehetőségei szerint segítjük a Szélrózsa találkozó evangéliumi, missziói karakterének erősödését.

Határon túliak
Számtalan kapcsolat, szál, közös program közül megemlítem az erdélyi evangélikusokkal erősödő kapcsolatunkat. Előadással egybekötött fórumokon vettem részt a két egyházkerületben. Egyre több gyülekezettel alakul kapcsolatunk. Ennek sok gyakorlati oldala, következménye van.
A budaörsiek vezetésével a felvidéki gömöri szórványgyülekezetek felkarolásában veszünk részt.

A missziói lelkész szolgálatai 2010-ben

Január
Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) imahetének nyitó-istentisztelete a budapest-fasori evangélikus templomban
Pásztorköri imareggeli
Igehirdetés és három előadás az aszódi gimnázium vízkereszti csendesnapján
Újév-köszöntő az országos irodában
A cinkotai gazdakör bálján
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács (MEÖT) missziói bizottságának ülése
Évkezdő lelkészértekezlet a déli egyházkerület székházában
Mit tanít egyházunk? – A Szentírásról – EBBE alkalom
Igehirdetés a debreceni Csapó-kerti református gyülekezet Aliansz-imahétzáró istentiszteletén
Fiúkör Csepelen
EMK-MER Igazgatótanács
Igehirdetés a budai református egyházmegye lelkészgyűlésén
Híd szerkesztőségi ülés Cinkotán

Február
Áhítat az Országos Irodában
Pásztorköri imareggeli
Előadás a misszióról kecskeméti protestáns körben
Megbeszélés protestáns lelkészkonferenciáról
Családlátogatás Vácon
Szemét és arany - evangelizáció a káposztásmegyeri református gyülekezetben
Add a kezed – ír CD-bemutató a Pilinszky kávéházban
Éves megbeszélés az egyházkerületi missziói lelkészekkel Cinkotán
Megbeszélés Seben Glória MEKDSZ munkatárssal
Megbeszélés kórházlelkészekkel
Igazgatótanácsi ülés a Missziói Központban
EBBE alkalom (Gáncs Péter előadása)
Házasság, egymással vagy egymás mellett élés, a házassági kapcsolat megfiatalítása – házi ifjúsági óra Budahegyvidéken
Találkozás Badin Ádám rozsnyói testvérünkkel
Ifjúsági óra a pasaréti református gyülekezet Sámuel körében
Evangéliumi Aliansz teológiai műhelye Piliscsabán
MEÖT misszió bizottsági ülése
Ne nyugtalankodjék szívetek! – evangelizációs igehirdetés Albertiben
Kutyából nem lesz szalonna? – evangelizáció Kiskőrösön
Zsinati ülés Székesfehérváron

Március
Pásztorköri imareggeli
Van-e élet a halál előtt? – ökumenikus evangelizáció a marosvásárhelyi alsóvárosi református gyülekezetben
Lelkészértekezlet Cinkotán
Keresztyén felelősségünk a nemzetért – előadás a Szilágyi Dezső téri református gyülekezetben nemzeti imanapon
EBBE alkalom
Út, igazság, élet – evangelizáció Celldömölkön
Ökumenkus evangelizáció Marcaliban
Látogatás a gadányi szeretetotthonban
Evangéliumi Aliansz elnökségi ülés
Éves missziói konzultáció Piliscsabán
Családlátogatás
Interjú a Magyar Hírlapnak
Útitársak missziós bibliaóra
Evangelizációs igehirdetések Zuglóban Virágvasárnap
Előadás (Misszióban cigány testvérek között) és igehirdetés a fasori gimnázium Cselekvő szeretet című csendesnapján

Április
Pásztorkör
EBBE alakalom (Dr. Kovács László Attila)
A missziói pályázat elbírálása
Megbeszélés Szalai Andrással, az Apológia intézet vezetőjével
Evangelizáció az erdélyi Cserefalván
Evangelizáció a Mandabokori gyülekezetben

Május
Imareggeli-pásztorkör Budapesten
Családlátogatás Vácon
A Szlovák Lelkészi Szolgálat értekezlete Vanyarcon
Előkészítő megbeszélés a 2012. évi Franklin Graham evangelizációról
Zsinat
EBBE-alkalom A Szentlélekről (Dr. Kovács László Attila)
Egység a misszióban - előadás farkasréti ökumenikus estén
Igehirdetés egyházkerületi missziói napon Kissomlyón
Van-e élet a halál előtt? – evangelizáció a felvidéki Csucsomban
Előadás ifjúsági napon Dunaszerdahelyen
Igehirdetés a felvidéki Felsőpatonyban

Június
Evangéliumi Aliansz közgyűlése Budapesten
Látogatás és munkamegbeszélés a Válságterhességi Tanácsadó Központban
Igehirdetés Zebegényben nemzeti zarándoklaton
Miért van szükség a házasságra és a családra? – előadás a budapesti Bethánia CE Szövetségben
Munkamegbeszélés Sajógömörben
Megbeszélés Óvári Péter lelkésszel
EBBE alkalom Az egyházról (Ittzés János)
Evangelizáció falunapon Szügyben
Missziós alkalom a váci fegyházban
EBBE vezetőségi megbeszélés Cinkotán
Felkészítés keresztelőre
Ökumenikus lelkészi missziói konferencia Révfülöpön

Július
Missziói konferencia Piliscsabán
Igehirdetés családi imanapon a Hősök terén
Evangelizáció gyömrői keresztyén napokon
Temetés Bp-en
Szélrózsa találkozón cigányfórum és fotókiállítás
Alkotótábor cigánytestvérekkel Nagybörzsönyben
Igehirdetés Kapolcson (Művészetek Völgye – Evangéliumi Műhely)
Fotókiállítás Taliándörgdön (Művészetek Völgye – Evangéliumi Műhely)

Augusztus
Igehirdetés cigánykonferencián Szentetornyán
Hetes evangélizáció Nagyvelegen a fejér-komáromi egyházmegye ifjúsági konferenciáján (Dávid élete)
Előadások a gyülekezetépítésről és a presbiteri szolgálatról felvidéki reformátusok konferenciáján Tahiban
Keresztelő Sashalmon
Esketés Békéscsabán
Keresztelő Kelenföldön
BalatoNET  Balatonszemesen (igehirdetés)
Evangéliumi Aliansz közgyűlése Balatonszemesen
Látogatás a szárazdi misszióban

Szeptember
Ökumenikus pásztorkör
MEÖT missziói bizottsági ülés
Előadás a misszióról a józsefvárosi presbitériumban
Négy egyházmegye közös értekezletén Balatonszárszón
EBBE alkalom – A keresztyén egyház peremén (Szalai András)
Lázár Attilával megbeszélés
Megbeszélés Gáncs Péterrel
Evangelizáció a kárpátaljai Nagydobronyban
Előadások a misszióról a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkésztovábbképző konferenciáin (Révkomárom, Komoróc, Nagymihály)
A Biblia szexuális etikája és a média – előadás a Mindennapi internetes újság kuratóriumi megbeszélésén Pusztavámon
Kerekasztal-beszélgetés A magyar egyházak szerepvállalása a cigány-magyar együttélésben c. a Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT) által rendezett konferencián
Igehirdetés és előadás a várpalotai gyülekezetben
Ifjúsági bizottsági ülés
Dél-Afrikai misszió beszámolója a Józsefvárosi templomban

Október
Zsinati ülés
Jukka Latva-Hakuni a Lutheránus Világszövetség média konzultánsának látogatása a cinkotai rádiómisszióban
Ökumenikus imareggeli
EBBE alkalom szektákról (Szalai András)
Országos evangelizáció Deák téren
Keresztelő Kelenföldön
Felkészítés felnőtt keresztségre
Missziói bizottsági ülés
Világevangelizációs kongresszuson a dél-afrikai Fokvárosban

November
Előadások, igehirdetések Erdélyben (Zajzon, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy)
Missziói Központ Igazgatótanácsának ülése
EBBE est
Útitársak missziói bibliaóra
Evangelizáció az ukrajnai, kárpátaljai Dercenben
Előadás a révkomáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán
Evangelizáció Lajoskomáromban
Evangelizáció Takácsiban és Szerecsenben

December
Előadás csendesnapon Pencen
Igehirdetések Kiskunhalason és Tázláron
A Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz akcióján a Kempinski hotelben
EBBE alkalom
Evangelizáció a szlovákiai Tornalján
Adventi igehirdetés Lovászpatonán
Megbeszélés az északi püspöki hivatalban a felvidéki misszióról
Híd magazin szerkesztőségi ülése Tordason
Keresztelői felkészítés
Televíziós felvétel a fokvárosi kongresszusról (Sokszínű vallás című műsor)
Karácsonyi istentisztelet az országos irodában
Karácsonyi együttlét volt állami gondozottakkal

Előzetes a 2011. év országos missziói eseményeiből

 

Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE)

Sajógömöri programok (Szlovákia)
július 25–30.  gyerektábor, Rimakokova (Kokava nad Rimavicou)
július 10–16. angol ifjúsági tábor, Hosszúszó (Dlhá Ves)
június 18.  Édenkert keresztyén zenei fesztivál, Sajógömör (Gemer)

 2012. június 1-3. Reménység Fesztivál – Budapest Papp László Aréna

Bővebb információ (írott és hanganyagok, címlisták, képtár, munkaági beszámolók) az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió honlapján található:  http://misszio.lutheran.hu

 A Zsinatnak készített bizottsági elnöki jelentésem tatalma kiegészíti fenti beszámolómat.