Budai Evangélikus Egyházmegye Közgyűlése

2002. november  6. – Kelenföld

Esperesi jelentés

Mai útmutatás:
„Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el.”
(Ézs 48,9)
„Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.” (Zsid 3,15)

Nyugtalan, zavaros időszak áll mögöttünk. Bárcsak mondhatnánk, hogy már túljutottunk a gondokon, de nem így van. „E világ fejedelme”, a gonosz, elemében van. A „patanyom”, a hazugság és erőszak (Jn 8,44) szinte mindenütt látható, tapasztalható. A bűn, vagyis az istentelenség szabad tombolásának vagyunk tanúi  és sokszor sajnos résztvevői.

Hazánkat, és ezen belül egyházainkat nagyobb veszély fenyegeti ma, mint történelme során bármikor is. Elönt minket a kultúrszenny, az erkölcstelenség minden területen, a vadkapitalista, hedonista materializmus, az okkult spirituális fertő. Az örök, egyetemes értékek semmibevétele, megtaposása folyik
Mi lesz ennek a vége? Kinevetik és elutasítják időnként még az egyházban is Isten üzenetét. Jeruzsálem, ki megölöd a neked küldött igét! Világnézetileg semleges evangélikus iskoláról (!) és személyi autonómiáról cikkezünk (Evangélikus Élet 2002. szeptember 1. Frenkl Róbert Tanévkezdet; és november 3. A reformáció nem iskolaügy c. írásai), miközben elborítanak istentelenségeink következményei. Egyetemes felügyelőnk rövid írásában nem kevesebbszer, mint tizenkétszer hangsúlyozza az egyházi fiatalok autonómiájának fontosságát. Autonómia a szótár szerinti jelentésében: 1. önhatalmúan, saját hatáskörében megállapított 2. magának törvényt szabó stb…
Testvérek, valóban ez a reformáció és az evangélikus iskola üzenete?

Legutóbbi közgyűlésünkön több nyomorúságunkat, bűnünket kellett Isten és egymás elé vinni.
Ma azt kell mondani, hogy lényegileg nem változott semmi. Súlyos tévtanítások, Isten igéjének és rendjének megkérdőjelezése, libertinista eszmék gát nélküli képviselete, hazugságok, anyagi visszaélések terhelik egyházunkat. (Természetesen ez nem általános diagnózis, de sajnos  hangsúlyosan létező nyomorúságról van szó.)
Legutóbbi közgyűlésünk megerősítette a megye vezetését a lelki-szellemi harcban.
2001. november 28-án, részben közgyűlésünk folytatásaként alakult egy imaközösség, amely megfogalmazott egy levelet Egyházunk mai fogsága címmel. Sokan örültek e jelnek, üzenetnek. Több százan – köztük 60 lelkész – aláírásukkal is támogatták a levél küldetését. Megalakult az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, az EBBE. Csendesnapot szerveztünk, kiterjedt lelki-szellemi munkát végeztünk különböző fórumokon, megjelentettük a Tájoló című újságot, szerkesztünk egy belmissziói munkaprogramot, rendszeres imaalkalmakat tartunk, melyeken a „fogságlevél” témáit is sorra vesszük és tervezzük a jövő júniusi országos belmissziói konferenciát. Ebben a szolgálatban szép számmal kiveszik részüket budai testvéreink is.
El kell mondani azt is, hogy néhány udvarias gesztus mellett sok gúny, lejáratási kísérlet, értetlenség, sőt harag is kíséri munkánkat. Nyüszít a gonosz, dühöng Lucifer, mert megneveztük és elutasítottuk.

Egyházmegyénk dolgos évet tudhat maga mögött.
Hálával állapíthatjuk meg, hogy megyénk gyülekezeteire az élniakarás, a lelki-fizikai építés a jellemző. Sok áldásban részesültünk. Legtöbb lelkész és más testvérünk elkötelezetten végzi szolgálatát.

Megtartottuk Orosz Gábor Viktorék vezetésével a gospel tábort és telt házzal, túlcsorduló áldással a családos konferenciát Piliscsabán. Egyházmegyénk részéről a szervezést Győri József felügyelő végzi évek óta.  Ifjúsági találkozó volt a Budavárban Balog Eszter és Bence Imre vezetésével. Gyurkáné Urbán Eszter is több katechetikai programot szervezett. Csorba István hűséggel szervezi az évenkénti kórustalálkozót Cantate vasárnapján.
Jól sikerült a pestiekkel együtt szervezett ádventi nyugdíjas lelkésztalálkozó, melyet idén is megtartunk.
Solymár Gábor szervezésében az LMK megtekintette a híres budafoki pincerendszert.

Több gyülekezetünkben kisebb-nagyobb felújítások, renoválások voltak.
Reményünk van arra, hogy újabb építkezési hullám indulhat el megyénkben a következő évtől. Templomépítés Budaörsön és Szentendrén, gyülekezeti ház bővítése Budafokon. Az országos gazdasági bizottság mindhárom beruházást támogatja. A végső döntést az országos presbitérium hozza.

Habár jogilag csak részben tartozik hozzánk, de sok szállal kötődünk a piliscsabai Bételhez. Örömmel számolhatok be arról, hogy jól halad az intézmény rekonstrukciója. Az elmúlt időben megújult a gondnoki lakás, a templom, és most halad az ún. nővérszálló bővítése. Így jövő évben már 100 fő befogadására lesz alkalmas az otthon. A közeljövő tervei között szerepel egy nyitott előadó megépítése, régi épületek lebontása és a belső utak megépítése.

A nagybörzsönyi Reménység Ház is jól üzemel. Gyülekezeteink mellett fogadjuk más felekezetek csoportjait is. Itt jegyzem meg, hogy Kempf Gyula gyülekezeti presbiter lett az új nagybörzsönyi polgármester. Gratulálunk neki és áldást kívánunk munkájára e helyről is.
Gyülekezeti, megyei és kerületi szinten is foglalkozunk két missziós egyházközség alakításának tervével Piliscsabán és Budakeszin. Utóbbi helyen ifj. dr. Fabiny Tibor a Budahegyvidéki gyülekezettől kapott megbízás alapján próbálkozik a közösség szervezésével. Érdemes elgondolkodni a legutóbbi népszámlálás eredményeiről és levonni a következtetéseket. Budakeszin pl. 300-an vallották magukat evangélikusnak. Sok önálló gyülekezetünk működik ilyen létszámmal.
Hivatalosan is testvér-gyülekezeti kapcsolat jött létre Szentendre és Kelenföld között.
Több gyülekezetünk is fogadott hatodéves teológusokat.
A hitoktatás ellenőrzését Balicza Iván espereshelyettes végezte.

A Kelenföldi Gyülekezet családsegítő szolgálata a Fraknó utcában és részben a Bocskai úti lelkészi hivatalban két éve működik. Tevékenységünk röviden: rászorulók segítése, lelkigondozás, életvezetési tanácsadás, teázás, élelmiszer- és ruhasegély, házigondozás, kórházi szolgálat (már évek óta), nyugdíjas klub. Néhány (kis) tiszteletdíjas és sok önkéntes munkatársunk dolgozik. Reményünk van arra, hogy az Országos Egyház segítségével alkalmazhatunk egy profi, keresztyén szociális munkást, diakónust, akinek segítségével más gyülekezetek felé is kiterjeszthetnénk eddigi szolgálatunkat.

Változások egyházmegyénk életében

Elhunyt két lelkésztestvérünk id. Bencze Imre és Csizmadia Sándor, és 46 éves korában Antal Gyula nagybörzsönyi felügyelő. A napokban költözött el id. Kendeh Györgyné. Temetése holnap, 7-én, 11.15 órakor lesz Farkasréten.

Lehoczky Endre csepeli lelkész Szebik püspök úr és az én kérésemre Sámsonházára távozott. A helyettesítés szolgálatát Missura Tibor végezte Ruttkay Levente felügyelő segítségével. A megüresedett parókusi állást pályázat útján Zólyomi Mátyás felsőpetényi lelkész tölti be. Iktatása november 30-án, du. 4 órakor lesz. Szolgálatára Urunk áldását kérjük.

Egyéb ügyek

Megyei presbitériumunk két gyülekezet, Csillaghegy és Csepel 2001. zárszámadását súlyos hibák miatt nem fogadta el. Az erről szóló levelet az ügyhöz méltatlan tartalommal és stílussal válaszolta meg a csillaghegyi elnökség.
A csillaghegyi hitoktatási díjakkal való visszaélések ügyét átadtuk az egyházi bíróságnak nem utolsósorban azért, mert a problémák felderítése és megoldása ügyében nem kaptuk meg a segítséget sem az érintettektől sem a felsőbbségtől.

Az országgyűlési választások is megzavarták egyházmegyénk életét. Elég gondot jelent évek óta, hogy egyik gyakorló lelkészünk egyházunkat nehéz helyzetbe hozva pártpolitizál, idén még az országos felügyelő is beszállt a két balliberálisnak nevezett párt kampányába. Egyházmegyénk védelmére helyezett minket az Úristen ide, ezért ma is hangot kell adnunk ebben a kérdésben is.
Javaslom, hogy közgyűlésünk kérje az Északi Egyházkerület közgyűlését, hogy erősítse meg a kerületi vezetést a gondok orvoslásában. Kívánjuk, hogy a csepeli hatékony kormányzati lépésekhez hasonlóan járjanak el itt is.(melléklet)

Terveink

Szeretnénk megtartani továbbra is a családi konferenciát, a gospel tábort, az ifjúsági találkozót. Az új diakóniai felelős segítségével a házigondozás, a látogatás  témájában szervezünk képzést. Tervezünk egy találkozót a gyülekezeti kibővített elnökségeknek is.
Erősíteni igyekszünk a lelkész fraternitást.

Isten áldja és óvja hazánkat, egyházunkat!
Erős vár a mi Istenünk!

2002. Budapest-Kelenföld