Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz)
Szeverényi János alelnök

                                                          „Isten mégis nagyobb a mi szívünknél.”

Tárgy: megbékélés a közös szolgálatért

 

Szeretett Testvéreim!

Az Alianszon belül néhányunkra ráterhelte az Úr a felekezetek, a különböző kegyességi irányzatok, ún. „történelmi, nagyegyházak”, a kisebb, fiatalabb „szabadegyházak”, a „karizmatikusok” és a kevésbé „karizmatikusok” közötti megbékélés szükségességét a közös misszióért.

Az elmúlt évtizedekben sok seb már begyógyult. A szekularizáció, az üldöztetés, de hisszük, tapasztaljuk, hogy Isten is közelebb hozta egymáshoz a felekezeteket. Ugyanakkor érezzük, tudjuk, hogy ami megvalósult, még nem fedi teljesen Jézus akaratát.
Óriási lelki, szellemi harc folyik a világban és Hazánkban is a lelkekért. Soha nem tapasztalt „szökőárként” zúdul népünkre a szennyáradat, a bűn, az istentelenség és ennek következtében az embertelenség.
Krisztus követőinek Isten akarata szerinti egységre kell jutniuk a szolgálatban, hogy betöltsék e nehéz időkben az Úrtól kapott küldetést.

Isten olyan módon vezetett engem az elmúlt 25-30 évben, hogy sok közösséggel és testvérrel alakult ki kapcsolatom: római katolikus, ortodox, görög katolikus, református, baptista, metodista, pünkösdi, adventista, nazarénus egyházakkal, számtalan kisebb közösséggel, felekezetközi szolgáló csoportokkal, missziókkal.
Láthattam a gyümölcsöket, a sajátos felekezeti, kegyességi értékeket és szomorúan tapasztaltam, hogy mennyi félelem, bizalmatlanság, kegyes gőg, felsőbbrendűségi tudat, meg nem vallott, egymás elleni bűn, mulasztás terheli közösségeinket.
Fel nem tárt gócok gyengítik Krisztus földi testét.
Több évtizedes, sőt évszázados sértések, fájdalmak, beidegződések várnak még a Lélek általi diagnózisra (megvallás) terápiára („műtét”, megtérés, megbocsátás, kiengesztelődés) és a rehabilitációra (helyreállítás, közös felelősség a világért, egyházainkért). Európában és Hazánkban az elmúlt évszázadokban vér is folyt Istenre, Jézusra hivatkozva! Sokan szenvedtek börtönt, üldözést, sérültek meg a hivatásukat nem mindig krisztusi módon gyakorló egyházak miatt. Az ördög specializálódott mindegyik közösséghez: az ő szintjükön, gondolatvilágukban, kultúrájukban kísértette meg őket. Az egymás felé való misszió érzékeny kérdése is Isten előtti tisztázásra vár. De nem is mindig a gyakorlattal volt/van a baj, hanem a szív indulatával: szeretetlenség, megszólás, magasabbrendűségi érzés, beszűkült gondolkodás…
A történelmi egyházak elöl jártak az üldözésben, türelmetlenségben, „leszektázásban”.
A kisebb egyházak a „harci helyzet” miatt is talán, nem sokra becsülték a nagyobb egyházakat, mindenestől „babilonnak” tartották őket, ezért több esetben válogatás nélkül „halásztak vödörből”.
A sérülések kísérnek minket. Ezen a területen is csak az Úr tud gyógyulást adni.

Hiszem, azokkal a testvéreimmel együtt, akikkel az elmúlt évben néhányszor találkoztunk ez ügyben, hogy az Úr előtt való közös elcsendesedés, bűnvallás, megbocsátás nagy szellemi, lelki erőket szabadíthat fel a misszió terén.
Szeretnénk május 7-én, szombaton 10 órai kezdettel – Pünkösd ünnepe előtt egy héttel – metodista testvéreinknél több felekezetből találkozni, az Úr vezetését és akaratát keresve megvallani saját közösségünk hibáit, vétkeit, mulasztásait, bocsánatot kérve Istentől és egymástól.
Megköszönve ugyanakkor azt is, amivel a felekezeteken keresztül megajándékozta Isten a „Krisztus testét”.
Ennek az alkalomnak az ajándékait, gyümölcseit megosztanánk egyházaink vezetőivel, tagjaival is.
Ennek előkészítése céljából szeretettel hívlak és várlak február 22-én, 14 órakor az Evangélikus Egyház Országos Irodaházának egy termében (Bp. VIII. ker. Üllői út 24. földszinti terem, az utcáról lehet belépni, a nagykapu és a könyvesbolt között. Kálvin tér és a Nagy Körút közötti szakaszon.)

A februári és a májusi alkalomról minden meghívott maga tájékoztassa egyháza vezetőit belátása szerint.

Kérlek, hordozd imáidban ezt az ügyet és hozd el szívedet, gondolataidat!

Rácz Lajos református lelkipásztor Ford István (Stephen) missziós munkatárs,
dr. Kovács György koordinátor és Nyeste Ferenc OIH vezető nevében,

Szeverényi János
evangélikus missziós lelkész

Budapest, 2005. január 24.

 

Kapják:
Dr. Szabó Tamás katolikus tábori püspök, Kunszabó Zoltán katolikus közösségvezető,
Dr. Nagy Antal Mihály református teológiai tanár, D. Szabó Dániel az Aliansz elnöke, Dr. Fabiny Tibor evangélikus teológiai tanár, Dr. Kovács Géza az Aliansz főtitkára, Kovács Géza baptista lelkipásztor, Csernák István metodista szuperintendens, Dr. Hecker Frigyes metodista lelkész, Simonfalvi Lajos pünkösdi teológiai tanár, Kurdi Zoltán metodista segédlelkész