A Magyarországi Evangélikus Egyház missziói munkája

„Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” Lk 18,27

Forrongó, korszakváltó időket élünk. Szinte minden mozgásban van. Az egyháznak reagálni kell a különös helyzetre. Valósággá vált, amit évtizedek óta üzent Isten: hitvalló, mozgalmi, evangéliumi egyházzá válunk, vagy eltűnünk e különös történelmi forgatagban.
A misszió az egyház lényege, lételeme, alapvető tevékenysége.
Egyházunknak akkor van létjogosultsága és jövője, ha önmagából kilépő, a Jézusról szóló örömhírt hitelesen, érthetően továbbadó családias közösség.
A bibliai tanítás és a hitvallási irataink értelmében minden keresztyén misszionárius; az „egyetemes papság” kijelentett elve alapján (1Pt 2,5) felelősséget hordoz környezetéért.
Egyházunk gondoskodik a gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és országos missziói munka szervezéséről, segítéséről is.
Az országos munkát összefogja, irányítja és felügyeli az Evangélizációs és Missziói Bizottság és az országos evangélizációs és missziói lelkész.

Gyülekezetlátogatás, evangélizáció, konferenciák, képzések
Évente mintegy hetven-nyolcvan gyülekezetben, konferencián és egyéb felekezetközi alkalmon tart különböző szolgálatot a missziói lelkész, határainkon túl is: evangélizáció, missziói nap/napok, igehirdetés, előadás, bibliaóra.
Mintegy tíz lelkész végez egyházunkban rendszeresen evangélizációs szolgálatot.

A nyári missziói konferencia az egyik találkozó a határon túli testvéreink számára: Felvidék (Szlovákia), Kárpátalja (Ukrajna), Erdély (Románia), Finnország, Norvégia.

Továbbra is a leglátogatottabb missziói alkalmak közé tartoznak az egyházkerületi missziói napok (400-800 résztvevő), és az országos evangélizáció (1000-1200 résztvevő).

A Művészetek Völgyében és a Szigeten is vállal egyházunk szolgálatokat.
Állandó fóruma a belmisszió iránt érdeklődőknek az évi négy alkalommal megtartott Útitársak bibliaóra is.

A helyi és megyei belmissziót segíti az évenként kiírásra kerülő missziói pályázat.
Segédanyagok (CD, kazetta, Híd magazin, szórólapok, Élő víz füzetek), tanácsadás, lelkigondozás, folyamatos kapcsolattartás erősíti gyülekezeteinket. 

Évente két napos missziói konzultációt szervezünk Piliscsabán a megyei és kerületi missziói lelkészeknek, a Missziói Bizottság tagjainak, munkaágak vezetőinek.

Egyre nagyobb hangsúly kerül a gyülekezeti munkatársképzésre: 
– Szebik Imre püspök által szervezett munkatársi tanfolyam Piliscsabán.
– Az EKE Bibliaiskola munkája egyre kiterjedtebb. Több helyen (Budaörs, Várpalota, Nyírtelek) kihelyezett tanfolyamokat is tartanak.
Az Életműhely, Alfa kurzus és Kereszt Kérdések gyülekezetépítő modellek is ismertté, kipróbálttá lettek egyházunkban.

Munkaágak
Az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió cinkotai épületében folyik az országos munka koordinálása, adminisztrációja.
A rendszerváltás utáni években, sorban szerveződtek meg egyházunkban a különböző munkaágak:
Női Missziói Szolgálat, Férfimisszió, Kórházi Lelkigondozói Szolgálat, Cigánymisszió, Repülőtéri Lelkészség, Börtönmisszió, Alkoholbeteg-mentő Misszió
Munkájukról beszámolót a Missziói Központ honlapján olvashatunk: http://misszio.lutheran.hu

Egyesületek, alapítványok
Munkakapcsolatunk van az evangélikus és egyházunkhoz kötődő egyesületekkel, alapítványokkal:
Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE), Zákeus Média Centrum (ZMC), Szőlőtő Alapítvány, Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (MKIE), Magyar Evangélikus Konferencia (Maek), Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület, Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE), Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME), Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)

A missziói munkát sok esetben felekezetközi – helyi és országos – összefogásban végezzük.

Partnereink:
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz), Szentírás Szövetség, Apológia Alapítvány, Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága (KOMMT), Magyar Bibliatársulat, Biblia Liga, Lepramisszió, Fokoláre Mozgalom, CE Betánia, Magyar Testvéri Börtöntársaság, Keresztény Vasutasok Egyesülete, Keresztény Rendőrök Szövetsége, Tiszta Forrás Alapítvány, Siketmisszió, Vakmisszió

Bővebb információ (írott és hanganyagok, címlisták, képtár, munkaági beszámolók) az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió honlapján található: http://misszio.lutheran.hu

Híd magazin, 2009./II.