Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség éves
Közgyűlése, 1999. március 28.

Lelkészi jelentés

Emberi számítás szerint ősztől átadom az igazgató lelkészi megbízatást. Presbitériumunk a gyülekezet lelkészeivel abban állapodott meg, hogy kétévente váltjuk egymást Csepregi Andrással az igazgatásban. Az ismert ok miatt ezt a két évet megdupláztam. Jelentésemben igyekszem vázlatosan áttekinteni a közel négy esztendő eseményeit.

Bonyolult, korszakváltó időket élünk. Rohamosan változik körülöttünk és sokszor bennünk is minden. Sok minden viszonylagossá vált korunk embere számára. A keresztyénségnek és benne a MEE-nak egyre nagyobb szerepe, szolgálata van, lenne. A feltételes módot azért használtam, mert sokan nem változtatnának semmit a dolgokon. Mások szívesen újulnának meg, de ott áll előttük a nagy kérdés: hogyan?

 Egyszerre fontos a konzerválás és a reformálás. Istennek mégsincs szüksége sem erre, sem arra. Ezért nem a módszerek, kegyességi irányzatok, vagy éppen a konzerválás vagy reformálás a megoldás, hanem az Istennel való élő, személyes kapcsolat. Isten élő valóság. Személye motivál, inspirál testet, lelket, szellemet egyaránt. Féltve kell őriznünk a legdrágábbat: nem adhatjuk fel az élő istenkapcsolatot, az evangélium igazságát és erejét, a Szentírás központi szerepét. Őriznünk szükséges az egyház kétezer esztendős értékeit. Az evangélikus egyház nem a reformációra vezeti vissza magát, hanem Jézus Krisztusra és az apostolokra, egyházatyákra és Isten minden gyermekére. Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz, de a kor, amelyben az egyház él és szolgál, változik. Ezért az egyház a Szentlélek által meg kell, hogy találja korosztályával a kapcsolópontot, a hangot. Ezért szükséges, hogy mai gyorsan változó időnkben is felvegyük a ritmust, ne váljunk múzeummá, rezervátummá, kultúrtörténeti kuriózummá.

Gyülekezetünk élete

Mindezek jegyében próbáltam átgondolni és szervezni gyülekezetünk életét. Isten és munkatársaim segítségével igen izgalmas és mozgalmas éveket tudhatunk magunk mögött. Gondjaink, hiányosságaink mellett és ellenére lelki, szellemi, létszámbeli és anyagi gyarapodást, növekedést éltünk meg.
Felnőttkeresztségek és más betérések által több gyülekezeti tagot tartunk nyílván, mint korábban. Igaz, többet temetünk, mint keresztelünk, de a temetések egy része nem gyülekezetünkhöz tartozókat érint, és ezen a területen jobban működik a hagyománytisztelet, illetve az, hogy a társadalmi temetés még a nem gyakorló keresztyének számára is idegennek tűnik. Aki viszont ma megkeresztelkedik és megkeresztelteti gyermekét, tudatosabban vállalja hitét.

Munkaágakat indítottunk, illetve több év kimaradás után felújítottunk:

- cserkészet - több év próbálkozás után 1999 őszétől 5-6 fővel megalakult egy örs
- ifjúsági istentisztelet - három ifjúsági körünk rendszeres találkozási és szolgálati lehetősége
- vespera - Bence Gábor szívós munkája révén vonz egyre tágabb kört templomunkba
- fiatal házasok köre - 10 pár rendszeres, aktív jelenléte bizonyítja létjogosultságát
- asztali beszélgetések - presbitereink számára rendezett alkalom, de nyitottá tettük.
- kiállítások - évente két alkalommal rendezzük. Szép közösségi lehetőség.
- imaközösség - minden 11 órai istentisztelet előtt 1/2 órával és havonta egy alkalommal tartjuk
- diakóniai megbeszélések - termékeny, fontos alkalmak látogató munkatársaknak
- katechetikai megbeszélés - az újdonság a módszertani munka, a gyülekezet szerteágazó gyermekmunkájának koordinálása

Kilenc új, illetve megújult közösség és szolgálati terület bizonyítja a szinte „korlátlan” lehetőségeket gyülekezetünkben. Igen fontos a nagy gyülekezeti testen belül a kis körök szolgálata.

 Bevontunk fiatalokat a látogatásba, szolgálunk a hűvösvölgyi szeretetotthonban és időnként börtönben.
Újsággá vált a Hírlevél. Az információ: misszió, és a misszió: információ mottó jegyében készül lapunk.
Szükséges, hogy a gyülekezet minden korosztálya és rétege megtalálja helyét egy kis közösségben is, és találjon valamilyen személyre szabott feladatot.
A gyülekezet elsőrenden az istentiszteleten találkozik. A 11 órai un. főistentisztelet a leginkább nyitott alkalom pl. a keresztelések és a megemlékezések miatt. Itt a fő feladat az evangélizáció. Jól működnek a „célzott” istentiszteletek: a 8 órai, melyen mindig beépített az úrvacsora, családi, ifjúsági, nagy ünnepi gyermekistentisztelet, vespera, Szenteste, passió, halottak napi megemlékezés és finn nyelvű istentisztelet.
Új Agenda készül, új imákkal, liturgiákkal, rendekkel. Ez fontos, szükség van rá. Itt Kelenföldön is bevezethetünk még újabb formákat, bevonhatunk liturgiába gyülekezeti tagokat, de ne felejtsük el, hogy az istentiszteletet az élő ige és az úrvacsora szentsége újítja meg.
Az istentisztelet mellett, ahogy már hangsúlyoztam, a kis körök, bibliaórák szerepe jelentős. Ilyen a hétfő de. bibliaóra, szerdai gyülekezeti bibliaóra, a három ifjúsági óra, imaközösség, házasok köre, kismama klub, cserkészet, hittan- és konfirmációs órák, gyermek-bibliaórák, ének- és zenekar, szeretetvendégség. Mindez 22 közösség, kör.
Továbbra is folytatjuk a kirándulások szervezését (ifjúság, családok, gyülekezeti, énekkar).
Idén nyolc nyári tábort, konferenciát tartunk. Jövőre szeretnénk bővíteni egy általános gyülekezeti konferenciával a sort.
Erősödik folyamatosan a diakónia gyülekezetünkben: kórház, börtön, nevelőotthon, szeretetotthon, látogatás, családsegítés, segélyezés (pénz, ruha, élelem).
Létrejött egy elkülönített pénzalap a nevelőotthonos szolgálat erősítésére.

Az informálást és a missziót segíti a gratis és a kölcsönző asztal beállítása. Újdonság az is, hogy igehirdetéseket lehet kölcsönözni. Tartalmasabbá tettük az iratterjesztést. Új polcot állítottunk be. Hét faliújságot látunk el folyamatosan anyagokkal. Új motívumok is megjelentek templomunkban: zászló, Ordass-emléktábla, templomunk története, Luther 95 pontja. Információs táblákat helyeztünk el az utcán, templomunkon és az alagsorban.
Ősszel templomunk 70 éves születésnapja alkalmából ünnepségsorozatot rendeztünk és egy könyvet jelentettünk meg.

Testvérgyülekezeteink

Szeptemberben várjuk a finn testvéreket, májusban egy busszal mi kirándulunk Sepsiszentgyörgyre. Táborainkba várunk erdélyi fiatalokat. A farkasréti templomunkról készített film finn nyelvű változatát elküldtük Helsinkibe.

Anyagiak

Nehéz gazdasági viszonyok mellett különösen is csoda anyagi helyzetünk. Minden típusú bevételünk emelkedett. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek nehézségeink. A gyülekezeti tagoktól befolyó bevétel, ha emelkedik is, nem fedez minden kiadásunkat. Ezért szükséges, hogy más forrásokat is találjunk. A legnagyobb ilyen bevétel, helységeink és az udvar kiadása. (ARAMEX, Forrás Gyülekezet, parkolás) A pince egy részét most adjuk ki egy hangszerkészítőnek. Évente 6-8 alkalommal templom nélküli gyülekezetek veszik bérbe templomunkat esküvőhöz. Az alagsori termünket lakógyűlésekre adjuk át.
A Fővárosnál, kerületünknél és az Országos Egyháznál is rendszeresen pályázunk felújításokra, kulturális eseményekre/ énekkar, szeretetvendégség/ és táborozásra.
Rendkívüli eseményként éltük meg a felújítási munkák kezdetén egy névtelen, 1.5 millió Ft-os adomány érkezését.

Műszaki ügyek

Vázlatosan felsorolom az elmúlt 3 és fél év legfontosabb beruházásait, felújításait:

- a villámhárító-rendszer teljes felújítása
- villanyvezetékek cseréje az alagsorban
- tetőcsatornák javítása és cseréje
- a földalatti csatornahálózat teljes cseréje
- a torony melletti földalatti falak szigetelése
- járdaépítések
- templomlépcső teljes felújítása
- külső lámpák felújítása
- az alagsori termek, folyosók, lépcsőház festése, mázolása
- lambériát tetettünk föl az egyik terembe
- a klubbot átrendeztük, szépítettük
- hittanórákhoz táblákat csináltattunk
- a vendégszobát, ill. hittanszobát felújítottuk (pl. zuhanyozó)
- a klub melletti raktárban műhelyt alakítottunk ki és polcokat szereltünk fel a haszált ruhák tárolásához
- a pincében rendezni kellett az olajtartály és kazán körüli biztonsági körülményeket
- elkészültek a tűzvédelmi tervek, utasítások, új poroltókat vásároltunk
- felújíttattuk a székeket, részben a hétfői bibliaórások, részben a gyülekezet
- az alagsori teremben oltárt alakítottunk ki
- felújítottuk a columbáriumot (új vakolat, víztaszító műszer, festés, mázolás)
- kialakítottunk mosogatási és főzési lehetőséget a Bocskai út felőli alagsori konyhában
- biztonsági rácsokat, zárakat és lámpát szereltünk föl
- fényre érzékeny kapcsolóval megoldottuk a templom bejáratának a világítását
- a parkoló udvart felújítottuk /így 8 helyet nyertünk/
- a bérbeadott 174 m-es helységeket felújítottuk
- a két másik udvart parkosítottuk (120 cserje) és játékokat, kerti bútorokat helyeztünk el
- a farkasréti templomba új székeket vásároltunk
- kerti padokat, keresztelő medencét kaptunk
- parkolót alakítottunk ki és parkosítottunk (mindezt a reformátusokkal együtt)
Néhány új eszközhöz is hozzájutottunk. Zongorát kaptunk a Magyari utcai terembe. Gitárt, magnót,TV-t és videolejátszót vásároltunk. Jelentős mennyiségű videokazettát vásároltunk.

Folytatni kell a munkát:
- épületek szigetelése
- járdák építése
- templom és tanácsterem festése és a hangosítás felújítása
- templomajtó felújítás
- elektromos hálózat felújításának befejezése
- kerítés mázolása
- külső tatarozás
- ólomablakok felújítása
- farkasréti templomhoz torony és kerítés építése

Tóth Géza, Metzler Vilmos és Galánffy János nagyszerű munkát végzett ezen a területen.

Munkatársak

A gyülekezetépítés egyik ereje a munkatársak kiválasztása és gondozása, erősítése.
Hála Istennek, a fizetett alkalmazottak mellett igen sokan, kb. százan vállalnak valamilyen szolgálatot (hitoktatás, látogatás, háziasszonyság, presbiteri munka, ezen belül gazdasági, műszaki ügyek, kórházi szolgálat, bibliaköri munka, stb.).
Három parókusi állást szervezett a gyülekezet. Budapesten nálunk szolgál a legtöbb parókus lelkész. Schulek Mátyás személyében diakónus lelkészt kaptunk. Ferenczy Erzsébet és Csepregi András helyettesítésére megbízható munkatársakat kaptunk: Gáncs Aladár, Fodor Viktor, Rőzse István, Joób Máté és Orosz Gábor Viktor.
Az irodai munka is lendületet kapott Dr. Pusztay Leventéné beállásával. Egyre jobban kihasználjuk a számítógép adta lehetőséget.
Csernovics Gáborné igen sokat tesz a gyülekezeti diakónia területén.
Abaffy Zoltán személyében főállású hitoktatónk van. Több mint 10 iskolában szervezte meg a hitoktatást.
Joó András és felesége Angelika hittel, szolgálatkészséggel végezték két éven át az egyházfi teendőket. Júniustól Indiába készülnek.
Köszönjük Zurányi Berta pénzbeszedői és Lehoczkyné Sári néni főkönyvelői munkáját.
Nagy élmény Sulyok Imrével és Bence Gáborral a közös szolgálat. Köszönjük a farkasréti kántorok munkáját is.
Sokak nevét kellene, illene felsorolni, de erre nincs lehetőségünk. A gyülekezet nevében megköszönjük mindenki segítségét, szolgálatát.
Végül szeretném külön megköszönni az együttműködést közvetlen munkatársaimnak: felügyelő, gondnok és másodfelügyelő testvéreknek.

Az Istenbe vetett reménység nem szégyenít meg.
Kérem Urunkat, bocsássa meg bűneinket, mulasztásainkat, vezesse gyülekezetünket, és ami jót adott, vigye teljességre közöttünk!

Erős vár a mi Istenünk!

Szeverényi János
igazgató lelkész